عناوین خبرهای حقوق تامین اجتماعی

ضعف قوانین در زمینه پیشگیری از کودک‌ آزاری

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هنوز در مجلس تصویب نشده است و بسیاری از فعالان کودک و حقوقدانان امیدوارانه منتظر تصویب این لایحه بعد از حدود هفت‌سال هستند.

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب ٢٦/١٢/١٣٨٦)

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب ٢٦/١٢/١٣٨٦) به شرح زیر است.

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره مادة (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب ٨/٤/١٣٨٤)

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره مادة (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن (مصوب ٨/٤/١٣٨٤) به شرح زیر است.

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی به شرح زیر است.

‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی مصوب ١٩/٦/1374

‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی مصوب ١٩/٦/١٣٧ به شرح زیر است.

حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیست

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی (شامل؛ درمان، غرامت دستمزد و برقراری مستمری‌های بازماندگان، ازکارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و...) مشروط به داشتن سابقه پرداخت حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

مقررات مربوط به ادامه بیمه پردازی به صورت اختیاری

افرادی که از ردیف بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی خارج شده یا بشوند، با دارا بودن حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند.

نحوه اجرای « ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی »

نحوه اجرای « ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی » به شرح زیر است.

فصل دهم و یازدهم و دوازدهم حقوق تامین اجتماعی

فصل دهم و یازدهم و دوازدهم حقوق تامین اجتماعی به شرح زیر است.

فصل هفتم و هشتم ونهم حقوق تامین اجتماعی

فصل هفتم و هشتم ونهم حقوق تامین اجتماعی به شرح زیر است.

فصل چهارم و پنجم وششم حقوق تامین اجتماعی

فصل چهارم و پنجم وششم حقوق تامین اجتماعی به شرح زیر است.

فصل دوم و سوم قانون تامین اجتماعی

فصل دوم و سوم قانون تامین اجتماعی به شرح زیر است.

فصل اول قوانین تامین اجتماعی

فصل اول قوانین تامین اجتماعی به شرح زیر است.

صدور اجرائیه و نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

صدور اجرائیه و نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر است.

اعتراض ثالث در ایین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

اعتراض ثالث در ایین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی به شرح زیر است.

آشنایی با ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی

با هدف آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان سازمان تامین اجتماعی با قوانین و مقررات بیمه ای ، در ادامه سلسله مطالب ارایه شده حوزه های کارگری و کارفرمایی ، در این فرصت به شرح و توضیح ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی خواهیم پرداخت .