عناوین خبرهای حقوق بانکی

قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی

قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتیبه شرح زیر است.

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها به شرح زیر است.

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی به شرح زیر است.

قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره)

قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) به شرح زیر است.

قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور

قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور به شرح زیر است.

قانون مبارزه با "پولشویی"

قانون مبارزه با "پولشویی" مصوب 1386 به همراه آئین نامه اجرایی آن

قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم

قانون ذیل مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.

قانون پولی و بانکی کشور

‌قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.4.18

قانون چک و کاربرد ان در بانک

قانون چک و کاربرد ان در بانک به شرح زیر است.

Top