عناوین خبرهای حقوق اصناف

ماده ۱۲ قانون نظام صنفي

ماده ۱۲ قانون نظام صنفي(آيين‏ نامه اجرايي نحوه صدور و تمدید پروانه کسب)

وظايف واختيارات خزانه دار

خزانه دار مسوول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است

وظایف اتحادیه های صنفی در بازرسی و نظارت واحدهای صنفی

اتحادیه های صنفی به موجب بند ( ط ) ماده 30 قانون نظام صنفی موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت واحدهای صنفی عضو خود نظارت نمایند.

چگونگی تشکیل اتحادیه صنفی و شرح وظایف مربوطه

چگونگی تشکیل اتحادیه صنفی و شرح وظایف مربوطه

قوانین و مقررات اصناف

قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/06/1392 مجلس شورای اسلامی

Top