ده نکته راهبردی درباره سیل

دکتر علی دارابی عضو هیات علمی تهران مرکز

"امید به ناامیدى"

پدرام سلطانی

نود بدون عادل، خنثی و تهی می شود

شهرام اصغری نویسنده و روزنامه نگار
ادامه...

عناوین خبرهای حقوق مالیاتی

حقوق مودیان مالیاتی چیست؟

در قوانین و مقررات مالیاتی ایران این عنوان هنوز کاربردی ندارد اما برخی از جنبه‌های آن به صورت پراکنده و نامنظم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در خور بحث و بررسی هستند.

معافیت ها در حقوق مالیاتی

قوانین و مقررات معافیت در حقوق مالیاتی به شرح زیر است.

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی به شرح زیر است.

مالیات بردرآمد حقوق

مالیات بردرآمد حقوق در مواد 82 الی 92 بررسی میشود.

تشویقات و جرائم مالیاتی

تشویقات و جرائم مالیاتی در مواد 189 الی 202 بررسی میشود.

فصل پنجم – وظایف مؤدیان

قوانین و مقررات مالیاتی بخش وظایف مؤدیان به شرح زیر است.

فصل چهارم – مقررات عمومی

قوانین و مقررات مالیاتی بخش مقررات عمومی به شرح زیر است.

Top