کد خبر: 165501
تاریخ: 15خرداد1395
کد خبرنگار: 225

عدم تمکین زن و بردن اثاثیه

زوجه به دليل عدم تمکين و بدون اجازه زوج در منزل پدر خود به سر می برد و در غياب زوج قسمتی از اثاثيه منزل را با همدستی برادرش برده، مراحل قانونی آن چگونه است؟

♦️♦️پرسش


زوجه به دليل عدم تمکين و بدون اجازه زوج در منزل پدر خود
به سر می برد و در غياب زوج قسمتی از اثاثيه منزل را با
همدستی برادرش برده، مراحل قانونی آن چگونه است؟ و آيا
آرايی در اين گونه موارد از سوی دادگاه صادره شده؟ و آيا
در هنگام تنظيم دادخواست طلاق تأثيری در محکوميت زن دارد؟

♦️♦️پاسخ

جهيزيه از جمله دارايی زن می باشد که با بردن به منزل
شوهر به او اجازه استفاده می دهد و اگر زوج با بردن
جهيزيه توسط زوجه موافق نباشد مشاراليها می تواند به
دادگاه مراجعه نمايد و تأثيری در طلاق ندارد ولی چنانچه
زوجه به همراه جهيزيه خود مقداری از اثاثيه متعلق به زوج
را به عنوان جهيزيه معرفی و در هنگام تأمين اموال با خود
ببرد زوج می تواند به دادگاه موضوع را اعلام و استرداد آن
را مطالبه نمايد ولی موضوع جنبه کيفری ندارد و صرفاً زوجه
ضامن مثل و يا قيمت آن می باشد.