کد خبر: 175311
تاریخ: 9تير1395
کد خبرنگار: 235

آیا شکایتی که به رضایت ختم شود، سوءِ‌پیشینه می‌شود؟

اگر از کسی شکایت شود و سپس در جریان رسیدگی، شاکی رضایت بدهد، آیا این شکایت باعث ایجاد سوءِ‌پیشینه برای متشاکی می‌شود؟

اگر پس از رضایتِ شاکی، پرونده مختومه شود، حسب مورد قرار موقوفی یا منع تعقیب یا برائت صادر می‌شود و چون محکوم نشده اید، برایتان سوءِسابقه محسوب نمی‌شود.