کد خبر: 178049
تاریخ: 18تير1395
کد خبرنگار: 225

آخرین اطلاعات در مورد ظرفیت کانونهای وکلای دادگستری

آخرین اطلاعات در مورد ظرفیت کانونهای وکلای دادگستری برای سال 95 اعلام شد.

🔴 ظرفیت کانون وکلای دادگستری استان مرکزی (اراک) برای جذب کارآموز از طریق آزمون وکالت ۹۵ ، ۱۵ نفر تعیین شد.

🔴ظرفیت کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در آزمون وکالت ۹۴، ۲۵ نفر بود که برای آزمون وکالت ۹۵ به ۱۵ نفر کاهش یافته است.

🔴ظرفیت کانون وکلای دادگستری لرستان برای جذب کارآموز از طریق آزمون وکالت ۹۵ ، ۳۵ نفر تعیین شد.

🔴ظرفیت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری برای جذب کارآموز از طریق آزمون وکالت ۹۵ ، ۱۴ نفر تعیین شد.

🔴ظرفیت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری در آزمون وکالت ۹۴، ۲۰ نفر بود که برای آزمون وکالت ۹۵ به ۱۴ نفر کاهش یافته است.

🔴ظرفیت کانون وکلای دادگستری البرز برای جذب کارآموز از طزیق آزمون وکالت ۹۵ ، ۸۰ نفر تعیین شد.

🔴ظرفیت کانون وکلای دادگستری البرز در آزمون وکالت ۹۴، ۱۰۰ نفر بود که برای آزمون وکالت ۹۵ به ۸۰ نفر کاهش یافته است.

🔴ظرفیت کانون وکلای دادگستری خراسان برای جذب کارآموز از طزیق آزمون وکالت ۹۵ ، ۱۰۵ نفر تعیین شد.

🔴ظرفیت کانون وکلای دادگستری زنجان برای جذب کارآموز از طزیق آزمون وکالت ۹۵ ، ٢۰ نفر تعیین شد.