کد خبر: 186444
تاریخ: 22مرداد1395
کد خبرنگار: 225

نمودار/با ارزش ترين پولهاي دنيا

با ارزش ترين پولهاي دنيا بدین شرح است: