کد خبر: 26256
تاریخ: 15مهر1394
کد خبرنگار: 225

حمایت صنفی چرا و چگونه

چرک بنویسیم تا پاک بمانیم برگرفته با اندکی تغییر از اردلان سرفراز ۱- دوتن از کارآموزانم به نام های سامان ره نوردی و محمدرضا قندچی طهرانی به دفتر مراجعه و دادنامه شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری را نشانم دادند و استدلال و گفته شفاهی رئیس آن شعبه را نیز بیان کردند که به هیچ وجه دادخواست کارآموزان کانون وکلا را نمی پذیرد و افزون برآن مدعی است اگر کارآموز در کنار وکیل سرپرست خویش دادخواست را امضاء کند دعوی را خواهد پذیرفت که این گفته دوم از حرف نخستین نیز غیرعلمی تر است چه اگر کارآموز صلاحیت پذیرش دعوی را نداشته باشد قرارگرفتن در کنار وکیل پایه یک اعم از وکیل سرپرست یا دیگری، به وی صلاحیت نمی دهد .

- به ایشان سفارش کردم چون مسئله عمومی است و جنبه شخصی ندارد و مربوط به همه کارآموزان کانون وکلای دادگستری در سراسر کشور هست نامه ای به رئیس کانون تهیه کنند و حمایت و یاری را درخواست کنند که نکردند شاید به دلیل نا امیدی از هرگونه حمایت در کانون وکلا و یا جا نیفتادن فرهنگ حرکت های صنفی حتی در جمع وکلای جوان یا ...

 

۳- برآن شدم تا شخصاً حرکتی را که به آن ها سفارش کرده بودم خود انجام بدهم نامه ای را که به پیوست خواهد آمد نوشتم البته چند روزی بیشتر از نگارش آن نمی گذرد و هنوز نمی توان داوری کرد که کانون وکلا چه خواهد کرد ممکن است ادبیات من در آن نوشته نارسا باشد، پیشنهادم درست نباشد وغیره اما بنظرم چیزی که درست است اینکه وکلا می بایست حرکت های جمعی و صنفی را بیاموزند و هیئت مدیره کانون نیز می بایست جدا از روابط شخصی به صورت نهادی تلاش کند .

۴- هنگام انتخابات کانون خودآگاه یا ناخودآگاه گرایش به طرف کسانی است که با مسئولین قضایی ارتباط خوبی دارند یا می بایست ایجاد کنند و داشته باشند رای بالا مال کسانی است که به داشتن ارتباط های قوی ( و به یاری پروردگار سالم ) با دادگستری نامور هستند اما نمی دانیم اشکال کجاست که کمتر حرکت های نهادی و سامان مند برای حمایت از وکلا انجام می شوند؟ آری این ره هنوز درست نوردیده نشده و سامان نیافته از سوی دیگر رویه ای غیر نقد شده در کانون حاکم بوده که کانون وکلا با دادگستری رابطی خاص داشته باشد بگذریم که رابطین دوره یا دوره های پیشین هنوز با تکیه بر سمت پایان یافته خویش در دادگستری رفت و آمد دارند اما اینکه مانند این دوره برای مسئله خاص رابط انتخاب شود (مانند گزینش دکتر امینی برای پرونده خانم ستوده که شرح آن را پیش از این خوانده اید) یا رابطی ثابت موضوعی است درخور اظهارنظر همه وکلا و تصمیم گیری قاطع هیئت مدیره فراتر از آن اما بسترسازی برای حمایت صنفی از همکاران است درموضوعاتی جمعی وعمومی نظیر آنچه پیش روی شما نهادم  که این کمینه وظیفه وهدف کانون وکلاست در حالیکه مدعی نهاد مدنی بودن است نهاد مدنی با شعار ایجاد نمی شود عملکرد است که زیربنای موضوع را می سازد.

۵- اردلان سرفراز شاعر معاصر گفته بود که چرک نوشتم تا پاک بمانم و منظورش از چرک کثیف نبود بلکه همان بود که وام گرفته از فرهنگ غرب است چرک نویس که به احتمال قوی از چک نویس (چک پرینت) غربی به کشور ما آمده نوشته ای است که باید درست و راستش کرد تا به پاکنویس ایرانی تبدیل شود چیزی که معادل آن به جهت واژه در زبان های خارجی نیست چرک و پاک در پارسی بار ارزشی دارند اما اینجا منظور آنها نیستند اینجا مراد آن است که آنقدر باید نوشت و نوشت تا راه حمایت صنفی درنوردیده شود باید مسیر را پیمود و کاغذ چرک نویس کرد و خواست و نوشت و نوشت تا پاکنویس اولیه سربرآورد. همین موضوعات به ظاهر ساده و کوچک می تواند دست مایه حرکت های مدنی و صنفی باشد.

 

اینک متن نامه من و دادنامه دیوان عدالت ادرای

دادنامه

۲۸/۳/۹۲

مرجع رسیدگی کننده:شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری

شاکی:خانم ب.ع با وکالت سامان ره نوردی

طرف شکایت: شهرداری کرج

خواسته و موضوع شکایت:اعتراض به رای شماره ۶۷۹۸۸-۱۰/۲/۹۲ کمیسیون تجدیدنظرماده صد

گردشکار: شاکی دادخواستی بطرفیت مشتکی عنه و بخواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت به شماره ۱۶۵۵۲ در دفتر کل دیوان و ارجاع آن به این شعبه به کلاسه مذکور ثبت و در وقت فوق العاده شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل با ملاحظه مندجات دادخواست و محتویات پرونده و اسناد  ومدارک موجود در آن ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید.

رای دیوان

درخصوص شکایت خانم ب.ع با وکالت سامان ره نوردی کارآموز وکالت بطرفیت شهرداری کرج به خواسته اعتراض به رای ۶۷۹۸۸-۱۰/۲/۹۲ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها با توجه به محتویات پرونده نظر به تخصصی بودن دیوان و اینکه مرجع عالی برای دادگاه های شعبه اداری محسوب می شود مثل دیوانعالی کشور برای دادگاه های دادگستری و به همین جهت طبق تبصره ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری تنها قضاتی در دیوان عدالت اداری می توانند قضاوت نمایند که بیش از پانزده سال در محاکم دادگستری قضاوت کرده باشند و نظر به اینکه طبق رای وحدت رویه شماره ۲۱۴-۱۰/۳/۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وکلای پایه ۲ موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور نمی توانند در دیوان عدالت اداری وکالت نمایند بطریق اولی کارآموزان وکالت نمی توانند در دیوان وکالت نمایند و نظر به اینکه در ذیل تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ صلاحیت کارآموزان وکالت درحد وکلای پایه دو درنظر گرفته شده است و اجازه وکالت در دیوانعالی کشور را ندارند بنابراین طرح شکایت از سوی کارآموزان وکالت قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده واز این حیث قرار رد شکایت صادر واعلام می گردد.قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری                            مستشار شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری

                 جباری                                                            کامران پراینده شهرستانی

 

۱۵/۵/۹۲

رئیس گرامی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

با سلام و احترام

با پیوست کردن دادنامه صادر شده از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به استحضار می رسانم این شعبه با استدلالی که به نظرم نادرست است از پذیرش دعوی طرح شده کارآموزان وکالت کانون وکلا خودداری می کند .پیگیری کارآموزان که به صورت فردی انجام شده نیز به جایی نرسیده به ایشان فرصت و اجازه ملاقات با رئیس دیوان داده نمی شود. از آنجا که این شعبه از شعبی است که به صورت ویژه و تخصصی به پرونده های طرح شده علیه شهرداری رسیدگی می کند و راهکار پیشنهادی رئیس شعبه یعنی امضای دادخواست توسط وکیل سرپرست منطقی نیست و از بین برنده حقوق کارآموزان است و نیز حمایت صنفی وظیفه و تکلیف و مسئولیت هیئت مدیره کانون وکلا است و امکان دسترسی و گفتگوی رئیس کانون با ریاست دیوان عدالت اداری بیشتر از حرکت فردی کارآموزان و وکلا فراهم است ،با تقدیم این نوشته و پیوست کردن دادنامه که کاملاً غیرقانونی و برخلاف رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است خواهشمندم دستور و اقدام لازم صورت پذیرد.

با سپاس فراوان

علی صابری