کد خبر: 44023
تاریخ: 12آبان1394
کد خبرنگار: 230

ضرب المثل حقوقی

هر کشوری برای خودش ضرب المثل حقوقی دارد که برخی از این ضرب المثل حقوقی از نظر می گذرد

 

 

 

  (1قانون سه روز پیرتر از دنیاست _  استون

☘☘☘

 (2قلم و جوهر بهترین شهودند _  پرتغالی    

☘☘☘

  (3قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد _  آلمانی

☘☘☘

4) حقیقت ، دختر زمان است   _ ایتالیایی

☘☘☘

5) قانون غالبا دندان خود را نشان میدهد ولی گاز نمی گیرد   _ نگلیسی

☘☘☘

6) حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند  _ عبری

☘☘☘☘

7) حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست _ ایتالیایی

☘☘☘☘

8) حرف حق شمشیری است برنده _ فارسی

☘☘☘☘

  (9قاضی که بی گناهی را محکوم سازد , وجدان خود را محکوم کرده است _ سوئدی

☘☘☘☘

10) حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است _چینی

🍂☘☘☘

 (11قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است  _ چینی

☘☘☘☘☘

 (12قاضی خوب همسایه بد است  _ امریکائی

☘☘☘☘

13) قانون روی میز است و عدالت زیر میز _ استونی

☘☘☘☘

 (14قانون مانند تار عنکبوت است ، سوسک از ان رد میشود ولی مگس گرفتار میگردد _ چک

☘☘☘☘

 (15قانون همه را می لیسد _ اسکاتلندی

☘☘☘☘☘

16) حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت میکند _ انگلیسی

☘☘☘☘

 (17حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند  _  اسپانیائی

☘☘☘☘

 (18حق شناسی بار سنگینی است _ اسکاتلندی

☘☘☘☘

(19حق بالاتر از قانون است  - روسی

☘☘☘☘

20) قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند , قانون نیست  - انگلیسی

☘☘☘☘☘

21) حقیقت در ته چاه نهفته است _  فرانسوی

☘☘☘☘☘

22) حقیقت گرزی است که فرود می اید و همه را میکشد _ فرانسوی

☘☘☘☘

23) حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است _ آالمانی

☘☘☘☘

24) حقیقت ، بهتر از طلاست  _ انگلیسی

☘☘☘☘☘

25) حقیقت ، مهر خداست  _عبری

☘☘☘☘☘

26) حقیقت نیش می زند و دروغ درمان میکند _ ایتالیایی

☘☘☘☘

27) حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود میترساند _ آلمانی