کد خبر: 59860
تاریخ: 7آذر1394
کد خبرنگار: 222
دانشگاه تهران ، موسسه ی مطالعات حقوق عمومی

معنا و مفهوم ایرانی الاصل بودن در اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه تهران
موسسه ی مطالعات حقوق عمومی
معنا و مفهوم ایرانی الاصل بودن در اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 دکتر ستار عزیزی
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 یکشنبه 8 آذر، 15 الی 17
خیابان جمهوری، خیابان اردیبهشت، گبش کمال زاده، شماره 43
66414424 - 66414423