کد خبر: 63371
تاریخ: 12آذر1394
کد خبرنگار: 235
رئیس کل دادگستری اصفهان تاکید کرد

نقش فراگير دفاتر ارشاد و معاضدت قضايی در راهنمايی مراجعين

خسروی وفا بر نقش فراگير دفاتر ارشاد و معاضدت قضايی در راهنمايی مراجعين تاکید کرد.

به گزارش وکیل ملت ، احمد خسروی وفا رييس کل دادگستري استان اصفهان ضمن اعلام عملکرد شش ماهه اول دفاتر ارشاد و معاضدت قضايي شهرستان و استان اصفهان نقش اين دفاتر را در نحوه ارائه درخواست ها و شکوائيه ها مؤثر دانست.   وي اظهار داشت: دفاتر ارشاد و معاضدت قضايي در کليه دادگستري هاي استان مستقر بوده و روزانه به بيش از دويست نفر از مراجعين مشاوره قضايي رايگان ارائه مي دهند.   رييس کل دادگستري استان تنظيم اصولي دادخواست ها و لوايح حقوقي و چگونگي طرح شکوائيه هاي کيفري را قبل از هر گونه اقدام قضايي که در رفع اطاله دادرسي نيز مؤثر است، از نتايج حضور افراد در اين دفاتر برشمرد.   خسروي وفا به مراجعين و متقاضيان دادگستري توصيه و تأکيد کرد: اقدامات قضايي خود را ابتدا به ساکن از طريق اين دفاتر پيگيري نمايند.     میزان