کد خبر: 80542
تاریخ: 17دي1394
کد خبرنگار: 230

شش تفاوت "حقّ کسب و پیشه"با "سرقفلی"

در مورد "حقّ کسب و پیشه"؛ و "سرقفلی" گرچه تفاوت ها بسیار است اما اگر بخواهیم کوتاه و گو گو به مسئله نگاه کنیم شش تفاوت عمده و مهم بین این دو است.


1⃣ - حقّ کسب و پیشه تدریجی الحصول است، و بستگی به عمل مستاجر دارد؛
ولی، حقّ سرقفلی قطعی الحصول است، و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر به وجود می آید.
 
2⃣ - مقدار حقّ سرقفلی مشخّص است؛
ولی، میزان حقّ کسب و پیشه قابل محاسبه نیست.

3⃣ - حقّ سرقفلی قابل اسقاط است؛
 ولی، اسقاط حقّ کسب و پیشه اسقاط ما لَم یَجِب است. هر چند، برخی می گویند: با انعقاد عقد، سبب ایجاد شده است، و قابل اسقاط است.

4⃣ - حقّ سرقفلی قابل ضَمان است. یعنی، با ارزیابی کارشناسی و تعیین ارزش آن، قابلیّت ضَمان را دارا است.
در صورتی که، به طور رسمی به ثبت رسیده باشد؛
 ولی، حقّ کسب و پیشه این قابلیّت را ندارد.

5⃣ - حقّ سرقفلی قابل توقیف است، و از حقوق مالی است، و جزء اموال غیر منقولِ تبعی است، و با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف، از طریق اجرائیّات اداره ی ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است؛
ولی، حقّ کسب و پیشه قابل توقیف نیست.

6⃣ - حقّ سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است؛
ولی، حقّ کسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست. مگر، در صورت درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم  در این خصوص یا تفویض انتقال به غیر.