کد خبر: 86053
تاریخ: 27دي1394
کد خبرنگار: 225

بازگشت خرده زندانها به شهر تهران با مجتمع بهاران

شهرداری تهران قصد دارد چهل و چهار مجتمع بازپروری و کارآفرینی معتادین را به نام مجتمع بهاران در سطج شهر تهران سازماندهی کند. ظرفیت هرکدام از این مراکز بسته به وسعت آن از حدود یکصد نفر شروع شده و برخی از این مراکز گنجایشی حدود پانصد نفر را نیز خواهند داشت. افراد ذینفع و ذیمدخل آن نیز معتادینی هستند که به قول متولیان این امر حدود سی روز سم زدایی شده و برای ادامه پروسه ترک و کارآفرینی این معتادین، آنها را به این مراکز منتقل خواهند کرد.

این درحالی است که همه ما به خوبی بر یک مسئله واقفیم. پرسش اصلی ما این است که آیا افراد ذیمدخل و ذینفع این طرح با بیست یا سی روز سم زدایی از عوارض و عواقب اعتیاد خلاصی یافته‌اند یا خیر؟ و چگونه می‌توانند بر فضای شهری تهران تاثیر گذار باشند؟
اتفاقا بسیاری از این مراکز نیز در نقاط و بافت مسکونی جانمایی شده‌اند. این جانمایی اشتباه گاه در وسط یک محله، گاه در مجاورت پارک‌هایی که محل تردد مردم است، گاه در نقاط سوج الجیشی چندین محله و در نمونه‌ای بسیار جالب، این مرکز در یکی از ساختمانهای یک فرهنگسرای بزرگ و مجتمعی فرهنگی در حال بهره‌برداری هستند. این مراکز درحالی ساخته شده‌اند که با حصارهایی گاها به ارتفاع دو تا سه متر از محیط‌های مجاور آن جدا شده‌اند و به دلیل آنکه برخورد قضایی با معتادان امکان پذیر نیست و اعتیاد جرم نیست، قرار است در این مراکز مورد بازپروری و کارآفرینی قرار گیرند. این حصارهای نه چندان بلند بر پیکره این مراکز و ذیمدخلان این طرح که افرادی با انواع آسیب‌های اجتماعی هستند، آنچه که به ذهن متبادر خواهند کرد یک خرده زندان کوچک در میان یک محله کوچک است. به ذهن می‌رسد مردم عادی نیز در پروسه بعدی این طرح به یقین جزو ذیمدخلان آن قرار خواهند گرفت که ترتیبات آنرا در گفتاری دیگر بحث خواهیم کرد و امروز به لحاظ شکلی خواهیم گفت که چگونه یک طرح می‌تواند، خرده زندان‌ها را در شهر اشاعه دهد. مردمی که این مراکز را با آن حصارهای نه چندان بلند آن می‌بینند خرده زندانی را تصور خواهند کرد که گرچه به وسعت یک زندان شهری نیست بلکه خرده زندانی است به وسعت یک محله.
اگر حسابی سرانگشتی در مورد تعداد افرادی که به این مراکز منتقل می‌شوند داشته باشیم به راحتی در می‌یابیم که اگر در هرکدام از این مراکز سیصد نفر را تجمیع کنیم در چهل و چهار مرکز کل شهر تهران ۱۳۲۰۰ نفر را سازماندهی خواهیم کرد. این تعداد حدود دو برابر ظرفیت زندانی عریض و طویل به نام ندامتگاه قزل‌حصار و حدود سه تا چهار برابر زندان رجایی شهر است. این سخن به این معنا است که ما ظرفیت دو زندان اوین و سه زندان رجایی شهر را در داخل شهر سازماندهی می‌کنیم در حالی که متاسفانه برخی از این مراکز در داخل فضاهای شهری و در داخل بافت مسکونی طراحی شده و جانمایی شده است. نکته جالب توجه دیگر این است که زندانهایی را که ما با تلاش بسیار از سطح شهر و به دلیل تبعات گسترده آن ها جمع آوری نموده و از شهر خارج نمودیم به فضای شهری بازخواهد گشت و آن نیز با یک تفاوت بسیار مهم. تفاوت در این است که چون از منظر قضایی اعتیاد جرم نیست و از منظر انتظامی نیز در صورت جمع آوری معتادان محلی برای بازداشت آنها نیز وجود نخواهد داشت، این خرده زندانهای شهری نمی‌توانند از شورای تامین استان تامین امنیتی بگیرند در حالی که زندان‌ها این تامین امنیتی را دارند. به بیانی دیگر این اقدام بدون برگه تامین امنیتی در حال اجرا است.