کد خبر: 88055
تاریخ: 30دي1394
کد خبرنگار: 225

بازبینی قانون اشتغال مناطق آزاد ضروری‌است

قانون اشتغال در مناطق آزاد اقتصادی نیازمند اصلاحاتی است و این اصلاحات باید براساس همخوان سازی و انطباق با مقاوله نامه های بین المللی انجام شود.

حتی اگر شرایط خاص مناطق آزاد لزوم استقرار قوانین خاص در این مناطق را ایجاب می کند، تدوین این قوانین باید به گونه ای باشد که مقاوله نامه های بین المللی را نقض نکند.

در حال حاضر مقررات خاص مناطق آزاد نیازمند بازنگری است و این بازنگری باید با ارجاع به اسناد بین المللی حقوق کارگران از جمله مقاوله نامه های سازمان جهانی کار انجام شود.

سلسه مراتب پیچیده واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های پیمانکاری در مناطق آزاد موجب سلب حقوق کارگران شده است.

متاسفانه شرایط کار به گونه ای رقم خورده است که در حال حاضر یک کارفرمای مادر در مناطق آزاد چند رده پیمانکار در زیر شاخه خود دارد و این مساله پیگیرین مطالبات کارگران را دشوار می سازد.

بنابراین باید  در قانون مرجعی تعیین شود که اگر پیمانکار طرف حساب کارگران مطالبات آنها را پرداخت نکرد، کارگران بتوانند با رجوع به این مرجع قانونی پیگیر معوقات مزدی خود باشند.

قانون تامین اجتماعی با هدف حمایت های اجتماعی از کارگران مناطق آزاد باید کاملا در مورد این مناطق اجرایی شود.

برای مثال یکی از مشکلات چالش برانگیز در مناطق آزاد، چگونگی اجرای قوانین حفاظت ایمنی است.

این مساله نیازمند پیش شرط های قانونی برای الزام کارفرمایان به رعایت اصول و قواعد ایمنی در مناطق آزاد است یا به عبارتی سازوکار دقیق اجرای حفاظت ایمنی در مناطق آزاد بایستی با انجام اصلاحات قانونی صورت بگیرد.