کد خبر: 93100
تاریخ: 10بهمن1394
کد خبرنگار: 230

تغيير آيين نامه تعرفه حق الوكاله از منظر مالياتى الزامی است

تغيير آيين نامه تعرفه حق الوكاله از نظر مالياتى نيز يك ضرورت است. چرا كه در حال حاضر، حق الوكاله پيش بينى شده در تعرفه هيچ سنخيتى با حق الوكاله واقعى ندارد.

بطور مثال حق الوكاله در دعوى غير مالى، فقط سى هزار تومان پيش بينى گرديده است كه يك بيستم آن ( ١٥٠٠ تومان) تمبر مالياتى الصاق مى گردد. در حالى كه حتى عريضه نويسانى كه سابقا در مدخل ورودى محاكم اقدام به تحرير دادخواست و يا درخواست هاى مردم مى نمودند براى نوشتن يك درخواست ساده گاهاً بيشتر از اين مبلغ ( ٣٠/٠٠٠ تومان) مطالبه مى كردند. پس روشن است كه تعيين اين مبلغ و ديگر مبالغ مندرج در تعرفه، به عنوان حق الوكاله هيچ مطابقتى با شرايط موجود شغل وكالت ندارد لذا مامورين و مميزين مالياتى هم نه تنها اين مبلغ را مآخذ و مبناى محاسبه و دريافت ماليات از وكلا قرار نمى دهند بلكه به دليل غير واقعى بودن مبلغ تمبر در دعاوى غير مالى، بدون توجه به مبالغ تمبر وكلا مبادرت به تعيين ماليات و مطالبه آن مى نمايند.

در دعاوى مالى هم در عمل به جهت غير واقعى بودن مبلغ حق الوكاله در تعرفه مزبور و نقش تمبر وكلا بر اساس آن، مميزان و ادارات مالياتى در صدور برگ تشخيص و مطالبه ماليات، همواره در صدد شناسايى و كشف مبالغ واقعى حق الوكاله به طرق ديگر و مطالبه ماليات واقعى از وكلا مى باشند.

نتيجه ى غير واقعى بودن تعرفه حق الوكاله آن خواهد بود كه در الصاق و ابطال تمبر مالياتى، بر مبناى تعرفه عمل گردد و در دريافت حق الوكاله از موكلين، توافق و قرارداد جداگانه اى تنظيم شود و پيامد آن اين خواهد بود كه چنانچه مبلغ واقعى حق الوكاله به هر طريق افشاء گردد و يا وكيل و موكل در پرداخت حق الوكاله دچار اختلاف شوند، مراجع رسدگى كننده و از جمله مراجع انتظامى كانون با احراز مبلغ واقعى حق الوكاله، وكيل را وادار به تاديه مبالغ مربوط، از جمله ماليات و سهم كانون مى نمايند. ضمن آنكه بموجب آيين نامه تعرفه موردبحث، مقررات جزايى نيز در صورت فراهم بودن شرايط پيش بينى گرديده است!

بنابه مراتب فوق ،اصلاح تعرفه حق الوكاله از حيث مطالبه ماليات وكلا و جلوگيرى از توسل مراجع مالياتى به شيوه هاى ناصواب در تعيين و تشخيص ماليات وكلا نيز، ضرورى بنظر مى رسد.