کد خبر: 130101
تاریخ: 23فروردين1395
کد خبرنگار: 225

علائم اختصاری رشته حقوق

برخی علائم اختصاری رشته حقوق بدین شرح است:


ق . م 👈قانون مدنی

ق . م . ا 👈 قانون مجازات اسلامی

آ . آ . د . د . ع . ا👈 آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آ . ا .ق . ت . د . ع 👈 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

آ . ل. ق . ا . ک . و . د 👈 آیین نامه ی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
 painnama
ق . ا 👈قانون اساسی

ق . ا . ا . م 👈 قانون اجرای احکام مدنی

ق . ا . پ . ق . د 👈قانون اصلاحی پاره ای قوانین دادگستری

ق . ا . ح 👈 قانون امور حسبی

ق . ا . ق . ج . ت . ع 👈قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی

ق . ا . ق . ت . د . ع . ا 👈 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ت . د. ح . ی . و . د 👈 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو

ق . ت . د . ع . ا👈قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ج . آ . د . م . ف 👈قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه

ق . د . ع . ا 👈قانون عدالت اداری

ق . ک . ا . پ . و . د 👈   قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

ل . ق . ا. ک . و . د 👈لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

ل . ق . ت . د . ع 👈لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی

ل . ق . د . م . خ 👈 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

م . ق . ر . ر . ک 👈 مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور