کد خبر: 189847
تاریخ: 9شهريور1395
کد خبرنگار: 225

مجموعه اي از خجالت آورترين پديده هاي دوره احمدي نژاد

وقتي به احمدي نژاد فكر مي كنيم كه البته خيلي هم فكر نمي كنيم ، مجموعه اي از خجالت آورترين پديده هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي را بياد مي آوريم.

به ياد مي آوريم كه چه بر سر بازار ارز و وضعيت ارزي ايران آمد. بياد مي آوريم كه در مدت بسيار كوتاهي قيمت دلار از حدود هزار و دويست تومان به نزديك پنج هزار تومان رسيد. بسياري از ملت شريف و رشيد ايران دلال ارز شدند و نظام ارزي كشور و قيمت دلار بجاي آنكه در بانك مركزي تدبير شود ، وسط چهار راه استامبول تعيين مي شد. دولت مهرورز و عدالت محور احمدي نژادي آنچنان رشته امور از كف داده بود كه كه به گفته معاون اول همان دولت،  جمشيد خان بسم الله هر روز بر چهارپايه مي ايستاد و قيمت ارز را تعيين مي كرد و رئيس جمهور و رئيس كل بانك مركزي وقت مترسك سر جاليز بودند.

بياد مي آوريم دولتي را كه با درآمدهاي سرشار نفتي تنها يك هفته ذخيره گندم داشت و همان درآمد محدود نفت را كه به يمن كاغذپاره خواندن تحريمها روزبروز كمتر و كمتر مي شد خرج واردات گندم ميكرد و كشاورزان نگونبخت بجاي دريافت حمايت از دولت براي توسعه كشاورزي چشم به پشيزي يارانه داشتند تا روزگار بگذرانند
بياد مي آوريم تورم افسار گسيخته را، بياد مي آوريم قطعنامه هاي تحريمي را، به ياد مي آوريم بورسيه هاي غير قانوني را، به ياد مي آوريم ركود صنعت و كشاورزي را، بياد مي آوريم صندليهاي خالي سازمان ملل حين سخنراني نماينده ملت ايران را، بياد مي آوريم قهر يازده روزه و يكشنبه سياه مجلس را، بياد مي آوريم اختلاسهاي چند هزار ميلياردي و دكلهاي گمشده را و بياد مي آوريم حسرت ملتي را كه هر روز شاهد از دست رفتن ثروتها و فرصتهايش بود.

دولت روحاني كه وارث دولتي ورشكسته و كشوري به خاك نشسته بود توانست به رغم همه مصائب و مشكلات نرخ ارز را تثبيت كند، ذخيره گندم را به شش ماه برساند، تورم را تك رقمي كند، قطعنامه هاي تحريمي را لغو نمايد، نظام سلامت را احيا كند، اقتصاد كشور را در مسير رشد بياندازد و آرامش و اميد را بازگرداند. دولت روحاني هنوز بار بر زمين مانده و كار نكرده زياد دارد؛ از رفع حصر و رونق اقتصادي گرفته تا گسترش آزاديهاي اجتماعي و توسعه فرهنگي. اما همين تلاشها و همين نتايج حاصله ما را مصمم مي كند كه روحاني و دولتش را با همه ضعفها و كاستيهايش حمايت كنيم.