کد خبر: 237874
تاریخ: 31تير1396
کد خبرنگار: 241

راه هاي انحلال قرارداد

راه هاي انحلال قرارداد:1- اقاله(تفاسخ). 2-انفساخ. 3-ايقاع(فسخ).

اقاله – اقاله يا تفاسخ عبارت است ازتوافق تراضي طرفين بر به هم ريزي  و انحلال عقد ويا قراردادي که سابقا منعقد کرده اند.در اين مورد ماده 283 قانون مدني مي گويد:بعد از معامله طرفين مي توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند. استثنا بر اين امر وقف و نکاح هستند که قابل اقاله نيستند.از مضمون ماده فوق اينطور استباط مي شود که اقاله عقد جديدي نيست،بلکه عقدي که در گذشته منعقد شده منحل مي شود و از ادامه آثار و حيات آن جلوگيري بعمل مي آيد.دکتر حسن امامي در اين مورد مي گويد:اقاله نه عقد است ونه ايقاع بلکه يک عمل حقوقي ساده است مانند تسليم مبيع درعقد بيع. برخي از استادان نظر بر آن دارند که چون واژه تراضي در ماده 283 آمده لذا اقاله مي تواند عقد جديدي باشد چون عقد با تراضي طرفين منعقد مي شود.عقد را مي توان فسخ نمود ولي اقاله را نمي توان فسخ نمود.ماده 284 قانون مدني نيز صراحتا اقاله رادليل برهم زدن معامله قبلي مي داند نه انعقاد عقدي جديد.

انفساخ-انفساخ يا انحلال قهري عقد است.قهري بودن انحلال به اين معني است که عقد،بدون اينکه نياز به عمل حقوقي اضافي باشد،خود به خود از بين مي رود و حق انتخاب براي يکي از دو طرف يا دادگاه باقي نمي ماند.قهري بودن انحلال منافاتي با ارادي بودن سبب آن ندارد.براي مثال،درجايي که نسبت به انحلال عقد در آينده دو طرف توافق مي کنند و ضمن شرط درباره مباني انفساخ تصميم مي گيرند،در صورت جمع شدن شرايط انحلال،انفساخ قهري است و اما سبب آن ارادي است.مثال :عقد اجاره اي که در اثر عدم پرداخت هر يک از اقساط اجاره بها منحل مي شود.يا عقد بموجب شرط فاسخ(فسخ کننده)که تراضي طرفين عقد است و عقد  به علت ضهور شرايط درآينده منحل نمايد.در نتيجه تحقق شرط فاسخ انحلال قهري و خود به خود است ونيازي به تصميم ديگر ندارد.

ايقاع-يا فسخ  -- در تعريف ايقاع مي توان گفت که انشاء اثر حقوقي است که با يک اراده انجام مي شود.ايقاع در برابر عقدي است که اثر حقوقي آن نتيجه تراضي است و با يک انشاء(يک طرف)تحقق پيدا مي کند.فسخ يا ايقاع کاري ارادي است که به منظور رسيدن به هدف خاص انجام مي پذيرد و ارتباطي به رويداد طبيعي و قهري ندارد و دلخواه فاعل است.ايقاع يا فسخ با يک اراده واقع مي شود و نياز به توافق طرفين ندارد ولي بايد به اطلاع طرف ديگر برسد.