کد خبر: 251030
تاریخ: 13آذر1396
کد خبرنگار: 225

هيات نظارت و حق الناس

ديروز درخبرها داشتيم كه هيات محترم نظارت بر انتخابات سي امين دوره انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز،صلاحيت كانديداتوري دوازده تن ازداوطلبان انتخابات را به دلايل مختلف ردنموده است،

صرفنظراز ردصلاحيت چند تن به دلايلي چون صغرسن(زير سي و پنج سال تمام) و محكوميت انتظامي موثر،رد صلاحيت كانديداتوري چندتن ديگرمحل تامل جديست.دو تن از كانديداهاي محترم يعني آقايان دكترابراهيم اميني واسماعيل سلوكي بدليل عضويت در شوراهاي شهر از كانديداتوري محروم شده اند كه مستفاد از قانون شوراها اين رد محملي ندارد.چه قانون  موصوف،تصدي همزمان را منع نموده و صرف كانديداتوري منعي ندارد واصل هم عدم منع است.

البته درخصوص آقاي سلوكي اين اشكال مضاعف هم وجود دارد كه ايشان درحوزه وكالتي خود عضو شورا نيستند درحالي كه قانون منع همزمان را درحوزه خود تبيين نموده است.درخصوص آقايان حبيب نژاد و زنديه نيز كه بدليل عضويت در صندوق حمايت محروم شده اند.مستفاد از ماده ١٢ اساسنامه صندوق حمايت اينست كه هيچ يك از وکلاي دادگستري نميتوانند سمت عضويت هيئت مديره صندوق را با عضويت هيئت مديره كانون وکلا و يا عضويت مجمع عمومي صندوق را توأماً داشته باشند.و اين در صورت انتخاب شدن احتمالي اين همكاران محقق خواهد گرديد و صرف كانديداتوري منع قانوني ندارد.ازدوستان عضو هيات نظارت بر انتخابات انتظار مي رود قوانين را با دقت بيشتري مطالعه نموده تا خداي نكرده حقي از همكاران تضييع نگردد.
حسن كيا-٩٦/٩/١٣