کد خبر: 39427
تاریخ: 6آبان1394
کد خبرنگار: 225
معین :

روحانى باید به امیدى كه در خصوص رفع حصر به مردم داده وفا كند

دكتر مصطفى معین؛ در جمع دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر در بخشى از سخنانش، از تعبیر "دولت سازندگى" براى دولت دكتر روحانى استفاده كرد.

دكتر معین، با اشاره به جنگ ٨ ساله ایران با عراق و زحمات زیاد دولت هاشمى براى بازسازى كشور، دولت احمدى نژاد را هم، جنگ ٨ ساله دوستان نا آگاه داخلى با كشور و مردم ایران خواند و گفت: دولت روحانى هم دولت سازندگى بعد از ٨سال سیاه كشور است و باید بیش از ٨سال و حتى دو دوره ٨ساله، زمان صرف شود تا شاید بتوان ویرانه هاى ناشى از آن دوران را از نو ساخت.   به قول دكترمعین، در جنگ ٨ ساله اول ایران، كشور بیشتر از لحاظ مالى و عمرانى آسیب دید اما در جنگ ٨ ساله دوم، كشور از لحاظ مالى، اخلاقى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى و... فسادها و آسیبهاى زیادى به خود دیده كه به این راحتى ها قابل جبران نیست.   مصطفى معین در پاسخ به سوالى درباره وعده انجام نشده رفع حصر توسط دكتر روحانى در زمان انتخابات گفت: از رییس جمهور، شناخت دیرینه دارم؛ دكتر روحانى آدم بى وفایی نیست، حل بعضى مسائل مثل مسائل اقتصادى، سیاسی و اخلاقى و حصر و زندان هاى سیاسی، زمانبر هستند اما دكتر روحانى باید با تدبیر خود، به امیدى كه در خصوص رفع حصر به مردم داده وفا كند و این مشكل را حل كند چون هرچند سخت است اما امكانپذیر است.