کد خبر: 62137
تاریخ: 10آذر1394
کد خبرنگار: 235

ناشز و ناشزه به چه كسي گفته مي‏شود؟

«ناشز» و «ناشزه» به مرد يا زني گفته مي‏شود كه حقوق واجب و وظايف شرعي را نسبت به همسرش رعايت نكند.

هرگاه نشوز و نافرماني، از سوي زن باشد، مرد مي‏تواند زمينه آن را از بين ببرد. به اين ترتيب كه نخست او را نصيحت كند و اگر تأثير نگذاشت، مي‏تواند از همخوابي با او بپرهيزد؛ يعني، در بستر خواب به او پشت كند و يا نزد او نخوابد. اگر اين روش نيز در او اثر نداشت، چنانچه اميد دارد با تنبيه او را از نافرماني باز دارد. البته اين كار به قصد اصلاح (نه از روي خشم و انتقام) و به اندازه‏ اي باشد كه باعث توجه و تنبه او گردد.
هرگاه نشوز و نافرماني از سوي مرد باشد، زن نخست او را نصيحت مي‏كند و اگر تأثير نگذاشت، مي‏تواند شكايت خود را نزد حاكم ببرد تا او را به انجام وظايفش وادار كند. البته حق ندارد با او قهر كند و يا او را كتك بزند.

 

 

منابع : امام، تحريرالوسيلة، ج 2، النشوز، م 1 و 2 ؛ صافي، هدايةالعباد، ج 2، النشوز، م 1 و 2 ؛ سيستاني، منهاج‏الصالحين، 354