کد خبر: 66002
تاریخ: 16آذر1394
کد خبرنگار: 225

سانسور شعارهای دانشجویان هنگام سخنرانی روحانی در تلویزیون/روحانی:شما شعار می دهید اما صدای من گرفته!

اگرچه تلویزیون، سخنان رئیس جمهور در دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت روز 16 آذر را مستقیما پخش می کرد، اما شعارهای دانشجویان را سانسور کرد.

در مقاطع متعددی که سخنان رئیس جمهور با تشویق دانشجویان روبرو می شد، صدای محیط به شدت کم می شد. به گونه ای که به سختی شعارهای دانشجویانی که فریاد می زدند «روحانی، روحانی، حمایتت می کنیم» و «روحانی، روحانی، دوستت داریم» شنیده می شد.

برخی دانشجویان در مراسم 16 آذر دانشگاه صنعتی شریف شعار «یا حسین، میرحسین» سر دادند و عده ای دیگر در مقابل آنها شعار «مرگ بر فتنه گر» را تکرار می کردند. این شعار زمانی که رئیس جمهور از فرجی دانا و میلی منفرد یاد کرد نیز بار دیگر در فضای سالن پیچید.

«اعتدال، اعتدال، اعتدال» شعار دیگر دانشجویان در این مراسم بود.

رئیس جمهور در واکنش به دانشجویانی که رو به یکدیگر شعار می دادند، به شوخی گفت: شما شعار می دهید اما صدای من گرفته!