تاریخ انتشار: 29بهمن1394|10:20

| کد خبر: 104218

کاهش پروانه‌های ساخت ساختمان در تهران

وکیل ملت: مرکز آمار ایران از کاهش پروانه‌های ساخت ساختمان در تهران نسبت به نیمه اول پارسال خبر داد.

به گزارش وکیل ملت ، پروانه‌های ساخت ساختمان در تهران که 7.3 درصد کل پروانه‌های ساختمانی کشور است، نسبت به نیمه اول سال قبل 22.7 درصد کاهش داشته است.
 
شهرداری تهران در نیمه اول سال جاری 4516 پروانه ساختمانی صادر کرده که 4501 پروانه (99.7 درصد) مربوطه به ساخت ساختمان و 15پروانه (0.3 درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است.
 
این تعداد پروانه ساخت ساختمان (پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) صادر شده حدود 7.3 درصد از کل پروانه‌های ساخت ساختمان صادر شده در شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.
 
پروانه‌های ساخت ساختمان نسبت به نیمه اول سال قبل حدود 22.7درصد کاهش داشته است. بیشترین سهم از پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه 4 با صدور 463 پروانه (10.3درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 12 با 86 پروانه (1.9 درصد) بوده است.
 
مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های ساخت ساختمان صادر شده در شهرداری‌های شهر تهران حدود 6 میلیون و 706 هزار و 600 مترمربع بوده است که ضمن کاهش 20.4 درصدی نسبت به نیمه اول سال قبل در حدود 26.4 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های ساخت ساختمان صادر شده در شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.  
 
با توجه به تعداد پروانه‌های ساخت ساختمان صادر شده و مساحت زیربنای متناظر با آن‌‌ها، متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان صادر شده حدود 1490 متر مربع محاسبه شده است.
 
تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساخت ساختمان صادر شده در شهرداری‌های شهر تهران 37656 واحد بوده است. این تعداد واحد مسکونی، 21.0 درصد از کل واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساخت ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور است که دارای 22.9 درصد کاهش نسبت به نیمه‌ اول سال قبل است.
 
در پروانه‌های ساخت ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران، بیشترین سهم از واحد مسکونی پیش‌بینی شده مربوط به شهرداری منطقه 22 با 4623 واحد مسکونی (12.3 درصد) و کمترین سهم مربوط به ساختمان صادر شده حدود8.4 واحد مسکونی محاسبه شده است.
مجموعه مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان در حدود یک میلیون و 393 هزار و 400 متر مربع بوده است که ضمن کاهش 26.9 درصدی نسبت به نیمه اول سال قبل در حدود 6.2 درصد از مجموع کل زمین تعیین شده در پروانه‌های ساخت ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.  
 
با توجه به تعداد پروانه‌های ساخت ساختمان صادر شده و مساحت زمین متناظر با آن‌ها متوسط مساحت زمین در هر پروانه ساخت ساختمان 310 متر مربع بوده است.
 
از مجموع پروانه‌های ساخت ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران در حدود 0.4 درصد برای ساخت ساختمان‌های یک طبقه، 0.7 درصد برای ساخت ساختمان ‌های دو طبقه، 1.7 درصد برای ساخت ساختمان‌های سه طبقه، 5.5 درصد برای ساخت ساختمان‌های چهار طبقه و91.7 درصد برای ساخت ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است.
 
بخش اعظم پروانه‌های ساختمانی، برای ساخت ساختمان‌های مسکونی صادر شده‌ است.
 
از کل پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان در شهرداری‌های شهر تهران 4005 پروانه (89.0 درصد) مربوط به ساخت ساختمان‌های مسکونی، 381 پروانه (8.5 درصد) مربوط به ساخت ساختمان مسکونی و کارگاه توام، 95 پروانه (21 درصد) مربوط به ساخت ساختمان‌های بازرگانی و 20 پروانه (0.4 درصد) مربوط به ساخت ساختمان‌هایی با سایر کاربری‌ها بوده است.
 
مساحت زمین در پروانه‌های ساخت ساختمان یک میلیون و 393 هزار و 400 متر مربع بوده است که در حدود یک میلیون 181 هزار متر مربع (84.8درصد) مربوط به پروانه‌های ساخت ساختمان مسکونی گزارش شده است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه ساخت ساختمان مسکونی حدود 295 متر مربع محاسبه شده است.
 
مساحت زیربنا در کل پروانه‌های ساخت ساختمان صادر شده در شهرداری‌های شهر تهران در نیمه اول سال جاری 67 میلیون 806 هزار و 600 متر مربع بوده است. از کل مساحت زیربنای یاد شده5 میلیون و459 هزار و 200 متر مربع (81.4درصد) مربوط به پروانه‌های ساخت ساختمان‌های مسکونی بوده است. متوسط مساحت زیربنا در هر پروانه ساخت ساختمان مسکونی 1363 متر مربع محاسبه شده است.
 
تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساخت ساختمان در نیمه اول سال جاری 37656 واحد بوده است که 33230 واحد مسکونی (88.2 درصد) مربوط به پروانه‌های ساخت ساختمان مسکونی بوده است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه حدود 8.3 واحد مسکونی محاسبه شده است.
 
توزیع پروانه‌های ساخت ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در ساختمان آن‌ها نشان می‌دهد که 66.3 درصد این پروانه‌ها برای ساخت ساختمان‌های بتون آرمه، 33.6 درصد برای ساختمان‌های اسکلت فلزی و 0.1 درصد برای ساخت ساختمان با سایر انواع اسکلت صادر شده است.
 
ب- نقاط شهری کل کشور
 
در نیمه اول سال 1394 تعداد 67883 پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است از کل پروانه‌های صادر شده، تعداد 62011 پروانه (91.3 درصد) مربوط به ساخت ساختمان و 5872 پروانه (8.7 درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است که پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان نسبت به نیمه اول سال قبل 8.1 درصد افزایش داشته است. در ضمن، 67883 پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور، تعداد 66429 پروانه (97.9 درصد) به تقاضای بخش خصوصی، 587 پروانه (0.9 درصد) به تقاضای بخش تعاونی و 876 پروانه (1.3 درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.
 
استان اصفهان با مقدار 8346 پروانه (13.5درصد) بیشترین و استان خراسان جنوبی با مقدار 591 پروانه (1.0 درصد) کمترین میزان صدور را داشته‌ است.
 
در نیمه اول امسال ، مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور 34 میلیون و 389 هزار و 800 متر مربع بوده است.  
 
حدود32 میلیون 913 هزار متر مربع (95.7 درصد) از مساحت زیربنای پروانه‌ها مربوط به پروانه‌های ساخت ساختمان و یک میلیون و 476 هزار و 800 مترمربع (4.3 درصد) مربوط به پروانه‌های افزایش بناست که مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان نسبت به نیمه اول سال قبل 6.3 درصد کاهش داشته است.  
 
به این ترتیب متوسط مساحت زیربنای تعیین شده در هر پروانه ساختمانی 507 متر مربع، در هر پروانه ساخت ساختمان 531 متر مربع و در هر پروانه افزایش بنا 252 متر مربع محاسبه شده است.
 
از کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور در حدود 32 میلیون و 323 هزار و 800 متر مربع (94 درصد) به تقاضای بخش خصوصی 638 هزار و 800 متر مربع (1.9 درصد) به تقاضای بخش تعاونی و یک میلیون و 427 هزار و 700 مترمربع (4.2 درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.
 
استان تهران با مقدار8 میلیون و 166 هزار و 600 متر مربع (24.8 درصد) بیش‌ترین و استان خراسان جنوبی با 156 هزار و 500 مترمربع (0.5 درصد) کمترین مساحت زیربنا را داشته‌ است.
 
بررسی میانگین مساحت زیربنا در پروانه‌های ساخت ساختمان نشان می‌دهد که استان تهران با 1139 متر مربع دارای بالاترین میانگین و استان ایلام با 233.1 متر مربع پایین‌ترین میانگین در بین استان‌های کشور است.
واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نیمه‌ی اول سال جاری 186914 واحد بوده است. از کل واحد های مسکونی، 179089 واحد (95.8 درصد) مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان و 7825 واحد (4.2 درصد) مربوط به پروانه‌های افزایش بنا بوده است که تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان نسبت به نیمه‌ی اول سال قبل 3.6 درصد کاهش داشته است.
در ضمن از کل واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور، بخش خصوصی متقاضی 182047 واحد مسکونی بوده که 97.4 درصد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی است.
 
سهم نسبی تقاضای ساخت واحد مسکونی توسط بخش تعاونی و بخش دولتی به ترتیب1.6 درصد و 1.0 درصد بوده است.  
 
متوسط تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساخت ساختمان صادر شده حدود 2.9 واحد مسکونی محاسبه شده است.
 
با مرور تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان در هر یک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان تهران با مقدار 44868 واحد مسکونی (25.1 درصد) بیش‌ترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با 904 واحد مسکونی (0.5 درصد) کمترین تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه‌های ساخت ساختمان را داشته‌ است.
 
با بررسی میانگین تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساخت ساختمان مشاهده می‌شود که استان تهران با میانگین 6.3 واحد مسکونی در هر پروانه، دارای بالاترین و استان کرمان با 1.4 واحد مسکونی در هر پروانه، دارای پایین‌ترین میانگین در بین استان‌های کشور است.
 
از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهرداری‌های کشور در نیمه‌اول امسال 62011 پروانه (91.3 درصد) مربوط به ساخت ساختمان بوده که ویژگی‌های عمومی آن‌ها به این شرح است:
 
مساحت زمین پروانه‌های ساخت ساختمان در دوره مورد بررسی 22 میلیون و422 هزار متر مربع بوده است که نسبت به نیمه‌اول سال قبل 7.8 درصد افزایش داشته است. با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان، متوسط مساحت زمین در هر پروانه ساخت ساختمان 362 متر مربع محاسبه شده است.
 
توزیع مساحت زمین پروانه‌های ساخت ساختمان بر حسب وضع زمین‌ آن‌ها نشان می‌دهد که حدود17 میلیون و 179 هزار و 800 متر مربع (76.6 درصد) مربوط به زمین بایر یا باغ یا مزرعه و 5 میلیون و 242 هزار متر مربع (23.4 درصد) مربوط به ساختمان‌های تخریبی برای ساخت مجدد ساختمان بوده است.
 
از کل پروانه‌های ساخت ساختمان در این دوره، 75.2 درصد برای ساخت بر روی زمین‌های بایر یا مزروعی یا باغ و 23.4 درصد برای ساخت ساختمان بر روی زمین ساختمان‌های تخریبی صادر شده است.
 
مساحت زمین در استان تهران با 2991.0 هزار متر مربع (13.3 درصد) بیش‌ترین و در استان کهگیلویه و بویر احمد با 157.0 هزار متر مربع (0.7 درصد) کمترین مقدار را داشته‌ است.
 
استان هرمزگان با 1239 متر مربع دارای بالاترین میانگین و استان کرمانشاه با 179 متر مربع دارای پایین‌ترین میانگین در بین استان‌های کشور است.
الگوی توزیع پروانه‌های ساخت ساختمان بر حسب تعداد طبقه‌های ساختمان نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد ساختمان‌های یک طبقه، دو طبقه و پنج‌طبقه و بیش‌تر در نقاط شهری کشور است، به طوری که فراوانی نسبی پروانه‌هایی که برای ساخت ساختمان‌های یک طبقه، دو طبقه و پنج طبقه و بیش‌تر صادر شده‌ به ترتیب29.3 درصد، 25.7 درصد و 20.0 درصد است. در حالی که فراوانی نسبت ساختمان‌های سه‌طبقه15.3 درصد و چهار طبقه 9.7 درصد است.
 
برای ساخت ساختمان‌های یک طبقه در استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان ایلام با 69.7 درصد بیش‌ترین و استان تهران با 2.5 درصد کمترین فراوانی نسبی را داشته‌ است.
 
بعلاوه ، بیش‌ترین فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان‌های دو طبقه در استان آذربایجان غربی با 49.4 درصد و در استان تهران با 5.0 درصد به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین مقدار را داشته است.
 
بیش‌ترین و کمترین سهم پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان‌های پنج طبقه و بیش‌تر از کل پروانه‌های صادر شده در هر استان، نشان می‌دهد که استان تهران با 64.2 درصد بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با 2.1 درصد کمترین مقدار را دارد.
 
پروانه‌های مربوط به ساخت ساختمان‌های بتون‌آرمه، ساختمان‌های اسکلت فلزی و ساختمان‌های با آجر و آهن دارای بیش‌ترین فراوانی بوده است به طوری که 57.4 درصد این پروانه‌ها برای ساخت ساختمان‌های بتون‌آرمه، 22.9 درصد آن‌ها برای ساخت ساختمان‌های اسکلت فلزی و 18.6 درصد این پروانه‌ها برای ساخت ساختمان‌های با آجر و آهن صادر شده است .
 
پروانه‌های ساخت ساختمان‌های با بلوک سیمانی (0.9 درصد)، آجر و چوب و سایر مصالح در مراتب بعدی اهمیت قرار دارد.
با مروری بر قراوانی نسبتی پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان‌های با اسکلت فلزی در هر یک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان خراسان رضوی با مقدار 96.5 درصد (2935 پروانه) بیش‌ترین و استان هرمزگان با مقدار 0.1 درصد (1 پروانه) کمترین فراوانی نسبی را داشته‌ است.
 
بیشترین فراوانی نسبت پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان‌های بتون‌آرمه در استان مازندران با مقدار 97.1 درصد (2327 پروانه) و استان خراسان رضوی با مقدار 2.2 درصد (66 پروانه) کمترین فراوانی نسبی را دارد.
 
بعلاوه، بیشترین فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان‌های با آجر و آهن در استان خوزستان با مقدار 69.3 درصد (2698 پروانه) مشاهده می‌شود و استان‌های البرز، قزوین و مرکزی دارای هیچ پروانه‌ای برای ساخت ساختمان‌های با آجر و آهن نبوده است.
بیشترین فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان‌های با سایر مصالح عمده‌ی ساختمانی در استان بوشهر با مقدار 22.4 درصد 299 پروانه) مشاهده می‌شود. استان‌های البرز، ایلام، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کرمانشاه، گلستان، لرستان و یزد دارای هیچ پروانه‌ای برای ساخت ساختمان با سایر مصالح نبوده‌ است.
 
طبق نتایج حاصل از طرح، بخش اعظم پروانه‌های ساختمانی، برای ساخت ساختمان‌های مسکونی صادر شده‌ است.
 
از کل پروانه‌های صادر شده برای احداث ساخت ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور 51613 پروانه (83.2 درصد) مربوط به ساخت ساختمان‌های مسکونی، 5092 پروانه (8.2 درصد) مربوط به ساخت ساختمان‌های مسکونی و کارگاه توام، 4176 پروانه (6.7 درصد) مربوط به ساخت ساختمان‌های بازرگانی و 1130 پروانه (1.8درصد) مربوط به ساخت ساختمانی‌هایی با سایر کاربری‌ها بوده است.
 
با مروری بر فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان‌های مسکونی در هر یک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان ایلام با مقدار 92.0 درصد (744 پروانه) بیش‌ترین و استان اردبیل با 71.9 درصد (872 پروانه) کمترین فراوانی نسبی را دارد.
 
همچنین بیشترین فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمان‌های مسکونی و کارگاه توام در استان گلستان با مقدار15.2 درصد (93 پروانه) و کمترین فراوانی نسبی در استان خراسان جنوبی با 2.5 درصد (15 پروانه) مشاهده شده است.
 
بیشترین فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای ساخت ساختمانی‌های بازرگانی در استان خراسان سمنان با مقدار 15.2 درصد (96 پروانه) مشاهده می‌شود و استان ایلام با 3.0 درصد (24 پروانه) کمترین فراوانی نسبی را دارد.
 
همچنین بیشترین فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های با سایر کاربری‌ها در استان اصفهان با 4.2 درصد (351 پروانه) مشاهده می‌شود. استان‌های یزد با 0.2 درصد (2 پروانه) کمترین فراوانی نسبی را دارد.
 

دسته بندی خبر روز ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top