چگونگی درمان ناهنجاری سر به جلو + عکس

وکیل ملت: یکی از مرسوم ترین عارضه های کار با کامپیوتر، لپ تاپ و تبلت، ناهنجاری و خمیدگی عضلانی-اسکلتی از قبیل بروز ناهنجاری های سر به جلو است که ورزش در درمان آن بسیار موثر است.

تاریخ انتشار: 10اسفند1394|00:05

چگونگی درمان ناهنجاری سر به جلو + عکس
| کد خبر: 109236

در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﭗ ﺗـﺎپ و سایروسایلی از این قبیل  اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ متاسفانه ﮐـﺎرﺑﺮان ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﻔﺎده ازآن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻧﯽﻧﺎﻣﻄﻠﻮبﺑﻪ ﺧـﻮد ﻣـﯽ  ﮔﯿﺮﻧـﺪ  . اﯾﻦﺣﺎﻻت ﺑﺪﻧﯽﺷﺎﻣﻞدرازﮐﺸـﯿﺪن روي زﻣـﯿﻦ، اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي این دستگاه ها  ﻃﺮاﺣـﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪو ﻗﺮاردادنﻟﭗﺗﺎپ ﺑـﺮاﺷـﯿﺎء دﯾﮕـﺮ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺑـﺪﻧﯽ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ در اﻋﻀﺎ ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر و در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت ﺳـﺒﺐ اﺧـﺘﻼﻻت ﻣـﺰﻣﻦ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ  ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .

  در این میان ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﻃﺮاﺣــﯽ ﺧــﺎص ﻟــﭗ ﺗــﺎپ، ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت  ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﻣﯿﺰان ﺧﻢ ﺷـﺪن ﮔـﺮدن، ﻣﻘـﺪار ﮔﺸـﺘﺎور اﻋﻤـﺎﻟﯽ،  اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻧﺤﺮاف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ،ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﮐﻤﺘﺮ ﭼﺸﻢ از ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﯽ و اﺳﮑﻠﺘﯽ-ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ و سایر این وسیله ها می گردد.   طبق مطالعات انجام شده بیشترین آسیبی که در استفاده از این قبیل وسایل به بدن می رسد،شامل گردن است که باعث بروز ناهنجاری سر به جلو می شود.   ناهنجاری سر به جلو  تغیر شکلی که سر و مهرهای گردنی جلوتر از مرکز ثقل یا خط شاقول قرار می گیرد و روی مفاصل فکی-گیچگاهی و مفاصل گردنی و هم چنین عضلات گردن فشار می آورد را ناهنجاری سر به جلو می گویند.   برای توضیح بیشتر باید گفت: ستون فقرات در ناحیه گردن به سمت جلو تحدب دارد.چنانچه این انحنا بیش از حد طبیعی آن باشد به آن عارضه سر به جلو می گویند.در این این ناهنجاری سر جلوتر از گردن قرار دارد یعنی هنگامی سر متمایل به جلو باشد لاله گوش و وسط بازو در یک راستا نیستند و لاله گوش جلوتر قرار دارد، بنابراین فشار زیادی رویی مفاصل فکی-گیجگاهی و مفاصل گردن و عضلات پشت گردن وارد می شود.عامل ایجاد این ناهنجاری را می توان استفاده از بالش های بلند و همچنین عدم قرار گرفتن ستون فقرات در وضعیت صحیح دانست.یعنی فرد به صورت عادت، گردن را نسبت به خط ستون فقرات جلوتر قرار می دهد.همچنین قوز کردن نیز تا حدی بر این عارضه تأثیر گذار است.   علل بروز عارضه سر به جلو: 1- گوژپشتی. 2- فلج اطفال جلو گردن بجزعضله جناعی-چنبری-پستانی. 3- سوختگی. 4- خجالتی بودن. 5- کوتاهی عضلات جلو گردن. 6- عادات شغلی (اشتباه نشستن روی میز کار به خصوص برای کارمندان) 7- عادات غلط راه رفتن. 8- وضعیت بینائی (کسانیکه دارای ضعف بینایی هستند سر خود را بطور غیر ارادی برای دیدن جلو می برند)   عوارض ناهنجاری سر به جلو ناهنجاری  سر به جلو با عوارض زیر  همراه است. 1- ظاهر ناخوشایند. 2- افتادگی سینه ها. 3- افزایش فشار روی مفاصل گردن. 4- افزایش وزن سر. 5- محدود شدن میدان دید. 6- کاهش عملکرد ریوی. 7- افرایش فشار روی عضلات پشت گردن. 8- افرایش فشار روی مفاصل فکی- گیجگاهی و بروز اختلال در آن. 9- گیر افتادن ربشه های عصبی. 10- کاهش دامنه حرکتی گردن. 11- آرتروز زودرس. 12- ایجاد زمینه پشت گرد. 13- ایجاد تغیرات در طول عضلات و لیگامانها (عضلات و لیگامانها در جلو کوتاه و در پشت کشیده می شوند).   درمان ناهنجاری سر به جلو با ورزش  حرکات اصلاحی برای درمان ناهنجاری سر به جلو وجود دارد که به بررسی آن پرداخته ایم.  ۱-فرد در حالی که به دیوار تکیه می دهد، سر را به سمت بالا می کشد و در عین حال سر را به سمت عقب می کشد و به دیوار تکیه می دهد.در این حال عضلات پشت گردن کشیده می شوند.   ۲-فرد در حالی که پشت خود را به  دیوار تکیه داده است، سر را به سمت بالا می کشد و گودی گردن و کمر را نیز کم می کند.   چگونگی درمان ناهنجاری سر به جلو   ۳-این تمرین برای بهبود وضعیت گردن یکی از تمرینات کششی گردن است که فرد در هنگام کار می تواند انجام دهد به عبارت دیگر، فرد یاد می گیرد که در هنگام کار و انجام فعالیت نیز وضعیت طبیعی را حفظ کند. برای این منظور، وزنه ای در حدود یک کیلوگرم را روی سر قرار می دهد و سر را به سمت بالا می کشد؛ به طوری که گودی گردن کاهش یابد و وضعیت سر و گردن به صورت صاف در آید.   چگونگی درمان ناهنجاری سر به جلو   ۴- یکی دیگر از تمرینات اصلاحی برای عارضه سر به جلو این است که فرد در حالت ایستاده قرار می گیرد و وزنه ای به میزان یک کیلوگرم را روی سر قرار می دهد.فرد در این حالت سعی می کند که سر را به سمت بالا بکشد و روی مهر های گردن کشش اعمال کند.سپس گودی گردن را کاهش می دهد تا عضلات پشت گردن کشیده شوند.در این حالت وضعیت سر و گردن از حالت تغییر شکل یافته خارج می شوند و در حالت صحیح قرار می گیرند.   ٥-فرد در حالت ایستاده قرار می گیرد و سر را به سمت عقب حرکت می دهد.او بی آنکه چانه را به پایین یا بالا ببرد، سعی می کند گودی گردن را کم کند.به این ترتیب گودی کاهش می یابد و سر در وضعیت طبیعی قرار می گیرد.   چگونگی درمان ناهنجاری سر به جلو   ۶-تمرین ناقص بلند شدن از حالت خوابیده و به حالت نشسته در آمدن، برای این منظور فرد به پشت می خوابد و دست ها را کنار بدن روی زمین قرار می دهد. حال سعی می کند بلند شود. برای این منظور سر را از زمین بلند و گردن را خم می کند و در همین وضعیت نگه می دارد.    چگونگی درمان ناهنجاری سر به جلو   با انجام دادن این حرکات اصلاحی می توان تا حد قابل ملاحظه ای ناهنجاری سر به جلو را درمان کرد،اما بهتر است که  از دلایل ذکر شده ی که باعث بروز این عارضه می شود ،پیشگیری کرد.   ۷- برای تقویت عضلات جلوی گردن که در حرکت خم کردن مهره های گردنی نقش دارند و ثبات دهنده قسمت جلویی گردن نیز محسوب می شوند، فرد دست خود را روی پیشانی قرار می دهد و سعی می کند که سر را به سمت عقب حرکت دهد. در این حال فرد از طرف دیگر سعی می کند سر را به سمت جلو جابه جا کند، به هر حال، مقاومت اعمال می شود و عضلات قسمت جلوی گردن منقبض می شوند؛ ولی حرکتی صورت نمی گیرد.    چگونگی درمان ناهنجاری سر به جلو   (طیبه خزاعلی)

دسته بندی خبر روز , سلامت , تلگرام + ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top