صمد زاهد پاشا، مدیرداخلی کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح کرد:

نگاهی به آمار و ترکیب رای دهندگان انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل ملت: زاهد پاشا در خصوص آمار کل رای دهندگان در انتخابات بیست و نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: آمار رای دهنگان در کل 4470 نفر از میان11437 وکيل واجد شرایط بوده است که از این میان حدود 1210 نفر زن و 3260 نفر مرد می باشند. وی در ادامه، حدود آمار رای دهندگان به تفکیک استان ها را بدين شرح بیان نمود.

تاریخ انتشار: 23اسفند1394|23:19

نگاهی به آمار و ترکیب رای دهندگان انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز
| کد خبر: 116339

در استان تهران در مجموع 3830 نفر مشتمل بر 1000 نفر زن و 2830 نفر مرد، در استان سمنان مجوعا 220 نفر مشتمل بر 68 نفر زن و 152 نفر مرد، در استان یزد در مجموع 188 نفر مشتمل بر 73 نفر زن و 115 نفر مرد، در استان سیستان و بلوچستان 76 نفر مشتمل بر 18 زن و 58 مرد و در نهایت در استان هرمزگان 148 نفر مشتمل بر 43 نفر زن و 105 نفر مرد در انتخابات شرکت نموده اند.
مدیر داخلي کانون افزود: در میان رای دهندگان تعداد 2143 نفر برای اولین بار درانتخابات کانون وکلا شرکت نموده اند. این گروه از وکلا از تاریخ 22/12/1392 لغایت 13/12/1394 پروانه وکالت خود را دریافت نموده بودند که 1304 نفر از آنان مرد و 839 نفر زن بوده اند. تعداد 1144 نفر نیز در دوسال ماقبل آن یعنی از تاریخ 22/12/1390 لغایت 22/12/1392 پروانه وکالت دریافت نموده بودند که 690 نفر مرد و 454 نفر زن می باشند که این آمار نشان دهنده مشارکت بالای وکلای جوان در این دوره از انتخابات بوده است. بنابراين ٨٥ در صد راي دهندگان از استان تهران و مشاركت كل ٤٠ در صد بوده است.
به گزارش سيمرغ عدالت، مدیریت داخلی کانون وکلای دادگستری، در خصوص وكلاى واجد شرايط براى شركت در انتخابات، بیان نمودند: همانطور كه ذكر گرديد، حدود ١١٤٣٧ نفر وكيل واجد شرایط راي دادن بودند كه به تفکیک استانها، در استان تهران، تعداد ٩٠٤٠ نفر انان دارای پروانه پایه یک تهران هستند و از اين ميان ٥٩٧١ نفر مرد و ٣٠٦٩ نفر خانم می باشند و همچنين ٤ نفر وكيل پايه دو در استان تهران وجود دارند .
در استان سمنان 722 نفر از وكلاى پایه یک واجد شرايط راى دادن بودند كه از اين ميان ٤٣٩ نفر مرد و ٢٢٩نفر زن هستند و ٢نفر وكيل پايه دو وجود دارد.

در استان یزد، مشتمل بر ٧٥٤ نفر وکیل پایه یک دادگستری هستند كه ٤٥٥ نفر مرد و ٢٩٩نفر زن هستند و ٢نفر وكيل پايه دو هستند.

در استان سیستان و بلوچستان تعداد 256 نفر وكيل پایه یک مشتمل بر ١٩١نفر مرد و ٦٥نفر زن و فاقد حضور وکیل پایه دو می باشد.

در استان هرمزگان نیز تعداد ٦٥٧نفر وکیل پایه یک مشتمل بر ٤٢٢ نفر مرد و ٢٣٥ زن واجد شرايط راى دادن هستند.

دکتر زاهدپاشا در خصوص امار راى دهندگان دوره هاى پيش نیز اظهار داشت :
در انتخابات سال 1380، تعداد ١٨٦٩ نفر وكيل در انتخابات شركت نمودند اين تعداد در دوره هاى بعدى نيز به شرح ذيل است:
سال 1382، تعداد ١٧٨٣نفر
سال 1384، تعداد ١٨٣٠نفر
سال 1386، تعداد ٢٣٢٩نفر
سال 1388 ، تعداد 3817 نفر
سال 1390 ، تعداد 4063 نفر
سال 1392 ، تعداد 3447 نفر
زاهدپاشا در پایان اظهار داشت: در انتخابات پيش رو با توجه به اقدامات رياست محترم كانون، براى همه وكلاى دادگسترى براى اولين بار دعوتنامه ارسال شد. از اين رو پيش بينى مشاركت بيشتر وكلا در اين انتخابات وجود داشت.
همچنین بلافاصله پس از خاتمه ساعات راى گيرى، صندوق ها پلمپ و در حضور هيات نظارت و عوامل اجرايى در اتاق مخصوصى نگهدارى گرديد. شمارش ارا صبح روز جمعه ١٤ اسفند به وسيله كارمندان كانون با نظارت هیات نظارت صورت پذيرفت و منتخبين وكلاي دادگستري مشخص گرديدند.
در پايان لازم ميدانم از همه وكلاي دادگستري، راي دهندگان محترم و همچنين نامزدها كه همكاري لازم را داشته اند، تشكر نمايم.

 
در گفتگو با دکتر صمد زاهد پاشا، مدیرداخلی کانون وکلای دادگستری مرکز

انتخابات بیست و نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز پنج شنبه 13 اسفند ماه برگزار گردید. در اين دوره برگزاری انتخابات، شاهد تغییراتی نظیر ايجاد فضای ویژه استراحت و پذیرایی از رای دهندگان ، نظم ویژه در تبلیغات و ثبت آراء در سیستم بودیم.
به همین منظور و به جهت اطلاع از آمار و روند برگزاری انتخابات، گفتگویی با مدیر محترم داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، جناب آقای دکتر صمد زاهد پاشا انجام داده ایم.
زاهد پاشا در خصوص آمار کل رای دهندگان در انتخابات به نقش نو اعلام کرد: آمار رای دهنگان در کل 4470 نفر از میان11437 وکيل واجد شرایط بوده است که از این میان حدود 1210 نفر زن و 3260 نفر مرد می باشند. وی در ادامه، حدود آمار رای دهندگان به تفکیک استان ها را بدين شرح بیان نمود:
در استان تهران در مجموع 3830 نفر مشتمل بر 1000 نفر زن و 2830 نفر مرد، در استان سمنان مجوعا 220 نفر مشتمل بر 68 نفر زن و 152 نفر مرد، در استان یزد در مجموع 188 نفر مشتمل بر 73 نفر زن و 115 نفر مرد، در استان سیستان و بلوچستان 76 نفر مشتمل بر 18 زن و 58 مرد و در نهایت در استان هرمزگان 148 نفر مشتمل بر 43 نفر زن و 105 نفر مرد در انتخابات شرکت نموده اند.
مدیر داخلي کانون در گفتگو با سیمرغ عدالت و هفته نامه نقش نو اظهار داشتند: در میان رای دهندگان تعداد 2143 نفر برای اولین بار درانتخابات کانون وکلا شرکت نموده اند. این گروه از وکلا از تاریخ 22/12/1392 لغایت 13/12/1394 پروانه وکالت خود را دریافت نموده بودند که 1304 نفر از آنان مرد و 839 نفر زن بوده اند. تعداد 1144 نفر نیز در دوسال ماقبل آن یعنی از تاریخ 22/12/1390 لغایت 22/12/1392 پروانه وکالت دریافت نموده بودند که 690 نفر مرد و 454 نفر زن می باشند که این آمار نشان دهنده مشارکت بالای وکلای جوان در این دوره از انتخابات بوده است. بنابراين ٨٥ در صد راي دهندگان از استان تهران و مشاركت كل ٤٠ در صد بوده است.
به گزارش سيمرغ عدالت، مدیریت داخلی کانون وکلای دادگستری، در خصوص وكلاى واجد شرايط براى شركت در انتخابات، بیان نمودند: همانطور كه ذكر گرديد، حدود ١١٤٣٧ نفر وكيل واجد شرایط راي دادن بودند كه به تفکیک استانها، در استان تهران، تعداد ٩٠٤٠ نفر انان دارای پروانه پایه یک تهران هستند و از اين ميان ٥٩٧١ نفر مرد و ٣٠٦٩ نفر خانم می باشند و همچنين ٤ نفر وكيل پايه دو در استان تهران وجود دارند .
در استان سمنان 722 نفر از وكلاى پایه یک واجد شرايط راى دادن بودند كه از اين ميان ٤٣٩ نفر مرد و ٢٢٩نفر زن هستند و ٢نفر وكيل پايه دو وجود دارد.

در استان یزد، مشتمل بر ٧٥٤ نفر وکیل پایه یک دادگستری هستند كه ٤٥٥ نفر مرد و ٢٩٩نفر زن هستند و ٢نفر وكيل پايه دو هستند.

در استان سیستان و بلوچستان تعداد 256 نفر وكيل پایه یک مشتمل بر ١٩١نفر مرد و ٦٥نفر زن و فاقد حضور وکیل پایه دو می باشد.

در استان هرمزگان نیز تعداد ٦٥٧نفر وکیل پایه یک مشتمل بر ٤٢٢ نفر مرد و ٢٣٥ زن واجد شرايط راى دادن هستند.

دکتر زاهدپاشا در خصوص امار راى دهندگان دوره هاى پيش نیز اظهار داشت :
در انتخابات سال 1380، تعداد ١٨٦٩ نفر وكيل در انتخابات شركت نمودند اين تعداد در دوره هاى بعدى نيز به شرح ذيل است:
سال 1382، تعداد ١٧٨٣نفر
سال 1384، تعداد ١٨٣٠نفر
سال 1386، تعداد ٢٣٢٩نفر
سال 1388 ، تعداد 3817 نفر
سال 1390 ، تعداد 4063 نفر
سال 1392 ، تعداد 3447 نفر
زاهدپاشا در پایان اظهار داشت: در انتخابات پيش رو با توجه به اقدامات رياست محترم كانون، براى همه وكلاى دادگسترى براى اولين بار دعوتنامه ارسال شد. از اين رو پيش بينى مشاركت بيشتر وكلا در اين انتخابات وجود داشت.
همچنین بلافاصله پس از خاتمه ساعات راى گيرى، صندوق ها پلمپ و در حضور هيات نظارت و عوامل اجرايى در اتاق مخصوصى نگهدارى گرديد. شمارش ارا صبح روز جمعه ١٤ اسفند به وسيله كارمندان كانون با نظارت هیات نظارت صورت پذيرفت و منتخبين وكلاي دادگستري مشخص گرديدند.
در پايان لازم ميدانم از همه وكلاي دادگستري، راي دهندگان محترم و همچنين نامزدها كه همكاري لازم را داشته اند، تشكر نمايم.

منبع:نقش نو

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top