1-توكل بر خدا: باور نماييم كه وقتي در يك مسير با نيت خير گام بر مي داريم و تلاش مي كنيم، خداوند بنده خويش را كمك و همراهي مي نمايد و زماني هم كه خداوند پشتيبان انسان باشد هيچ چيز نمي تواند مانع موفقيت انسان گردد.

2-ترسيم هدف: ايجاد يك تصوير ذهني از هدف مي تواند بسيار زياد به افزايش انگيزه و پشتكار داوطلب كمك نمايد خاصه آنكه در مواقعي كه فشارهاي ناشي از مطالعه به داوطلب فشار مي آورد علاقه رسيدن به هدف و يا به عبارت بهتر "جذابيت هدف" مي تواند باعث به فراموشي سپردن خستگي شود.

3- برنامه ريزي درسي: حتماً در برنامه ريزي درسي توجه شود كه براي مطالعه روزانه چندين درس حداقل 2درس مطالعه گردد و از اختصاص دادن مطالعه روزانه به تنها يك درس خودداري گردد.

4- توجه به قوانين خاص و آراي وحدت رويه: اين مورد از مواردي است كه بعضاً توسط داوطلبان مورد غفلت قرار مي گيرد. يعني مثلاً داوطلب چندين بار قانون مجازات اسلامي را مرور كرده است اما حتي يكبار هم قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري را مطالعه ننموده است. در همين رابطه نگاهي به آزمون وكالت كانون وكلا كه در سال 1390 برگزار گرديد اهميت توجه به قوانين خاص و آراي وحدت رويه را به خوبي روشن مي سازد.

5-نوشتن نكات مهم و خلاصه مطالب: يك دفترچه سفيد را براي نوشتن نكات مهم و اصول كلي حاكم بر مباحث را تهيه كنيد. همگام با مطالعه دروس اقدام به نوشتن نكات مهم و خلاصه مطالب مطالعه شده كنيد چراكه اين عمل اولاً باعث تسلط بيشتر روي مباحث مي گردد و ثانياً باعث داشتن چكيده اي از مطالب مي گردد كه براي مرور مجدد مطالب خاصه در روزهاي پاياني منتهي به آزمون كمك شاياني به داوطلب مي كند. 

نكته مهم: در خلاصه نويسي توجه شود كه صرفاً مطالبي يادداشت گردد كه داراي اهميت بسيار بالايي هستند و يا اينكه خود فرد در آن مطلب احساس ضعف مي كند كه در غير اين صورت خلاصه نويسي- كه ديگر  تبديل به "دوباره نويسي"! شده است- منجر به نوشتن دوباره مطالب مي شود كه نه تنها باعث از دست رفتن وقت مي گردد كه نيز مي تواند داراي تبعات منفي ديگري باشد، در نتيجه در اين خصوص بايد با دقت عمل گردد. خلاصه نويسي را موكداً به شما توصيه مي كنم چراكه فارغ از مزايايي كه در فوق به آنها اشاره شد همچنين باعث ميگردد كه گاهي اوقات پس از مطالعه مطلبي، گمان مي كنيم كه تمامي ابعاد آن مطلب را فرا گرفته ايم اما زماني كه شروع به نوشتن حاصل فهم خود از آن مطلب را مي كنيم تازه متوجه مي شويم كه در آن مورد هنوز ابهامي داريم كه در اين صورت مي توانيم با تدقيق دوباره و بيشتر ابهام خود را رفع نماييم.

6-مدون كردن مطالب پراكنده بصورت شاخه اي: در علم حقوق بسيار پيش مي آيد كه فرد در هنگام مطالعه با مطالبي كه بصورت پراكنده در فصول مختلف يك درس وجود دارد روبرو مي گردد. براي ملموس تر شدن اين مطلب مثالي ذكر مي گردد: مثلاً در درس آيين دادرسي مدني موارد رد دادخواست در مواد قانوني مختلفي ذكر شده است و از طرفي مواردي كه منجر به رد دعوي نيز مي گردد به همين شكل بصورت پراكنده وجود دارد كه در بعضي موارد عليرغم مطالعه آن موارد توسط داوطلب، اما متاسفانه با خلط شدن آن موارد با هم روبرو مي گردد. براي اجتناب از اين مشكل "خلاصه نويسي" مطالب بصورت شاخه اي پيشنهاد مي گردد. براي مثال براي همين مورد كه پيش تر ذكر شد، داوطلب مي تواند مطلبي را تحت عنوان موارد رد دعوي در دفترچه اي كه خلاصه مطالب را در آن مي نويسد ايجاد كرده و در خلال مطالعه هرگاه به موردي رسيد كه مشمول رد دعوي ذكر شده بود، شاخه اي را به آن مطلب اضافه كرده و آن مورد را يادداشت كند و اين كار را تا پايان مطالعه آن درس ادامه دهد. اين كار باعث مي گردد در پايان مطالعه دروس مختلف، به جاي مطالب پراكنده داراي يك مجموعه مدون، منظم و بسيار خلاصه از مطالب مختلف شبيه به هم داشته باشيد

7- تستهاي موضوعي بعد از مطالعه هر مبحث: بعد ازمطالعه هر "مبحث" روي تستهاي موضوعي آن مبحث بطور كامل تمركز نماييد. توجه داشته باشيد در زدن تست براي بالا رفتن تسلط شما روي مطلب و فهم بيشتر، قبل از انتخب گرينه صحيح، دلايلي را كه بر آن اساس ساير گزينه ها را غلط مي پنداريد را مرور و ذكر نماييد.

8- مرور روزانه جزوه خلاصه مطالب: ترجيحاً در هر روز مدت زمان كوتاهي را براي مرور نكات مهم و خلاصه دروس كه در جزوه اي كه خلاصه مطالب را در آن يادداشت كرده ايد اختصاص دهيد كه اين امر مانع از فراموشي مطالب مطالعه شده و همچنين تسلط بسيار زيادي روي مباحث دروس مي گردد خاصه آنكه گاهاً مدت زمان نسبتاً زيادي طول مي كشد كه داوطلب دوباره به دور جديدي از مطالعه دروس برسد و در اين ميان فاصله زماني مي تواند باعث فراموشي بعضي از مطالب گردد كه با اين روش از بروز آن جلوگيري مي گردد. تاكيد مي گردد لزومي ندارد كه مدت خيلي طولاني در هر روز به مطالعه مطالب گذشته اختصاص يابد چراكه در اين صورت مي تواند باعث از دست رفتن زمان براي مطالعه مباحث جديد مي گردد و فقط اين دوره نمودن روزانه مطالب خلاصه شده و نكات مهم ترجيحاً بصورت منظم و مستمر صورت گيرد.

9- يادگيري به جاي حفظ كردن: با توجه به هرچه مفهومي تر شدن آزمون وكالت اهميت يادگيري و تعمق در مباحث به جاي حفظ كردن آنها مشخص مي گردد. در مطالعه مواد قانوني و مباحث هرچند آن را چندين بار مطالعه كرده باشيد و يا در ظاهر نكته پيچيده اي نداشته باشد اما سعي كنيد بر روي آن تامل كنيد. يك راهكار عالي براي اين مورد اينست كه سعي كنيد دريابيد اگر طراح سوال بخواهد از آن ماده يا مبحث سوالي طرح كند روي چه نكته يا نكاتي تكيه مي كند كه همين تلاش براي يافتن اين مهم، به داوطلب در يافتن ابعاد مختلف آن مطلب كمك شاياني مي نمايد. 

          10-روزهاي پاياني منتهي به آزمون: در 2 هفته پاياني منتهي به آزمون تنها جزوه نوشته شده كه خودتان در طي مطالعه دروس، خلاصه مطالب و نكات مهم را در آن ياددشت نموده ايد مطالعه نماييد.

           11-اهتمام ويژه براي 2 درس مدني و آيين دادرسي مدني: با عنايت به ضريب بالاي  اين دو درس در آزمون وكالت، ترجيحاً طوري برنامه ريزي كنيم كه مطالعه اين 2 درس در برنامه همه روزه ما باشند ولو اينكه هر روز به مقدار اندكي مطالعه گردند.

           12-اهميت درس اصول فقه: براي درس اصول فقه، داشتن ضريب 1 باعث كم شدن توجه ما به اين درس نشود چراكه بسياري هستند كه نمي توانند از اين درس نمره بالايي كسب كنند و حتي بعضي شايد به دليل ضريب اين درس يا بدليل چيزي كه آن را سختي اين درس مي خوانند، اين درس را اساساً مطالعه نمي كنند كه با اين توضيحات ضرورت مطالعه اين درس سرنوشت ساز به مانند ساير دروس مشخص مي گردد. براي اين درس در صورتي كه جزوه اي خلاصه از مباحث اصول فقه در حدود مباحث آزمون وكالت موجود باشد توصيه مي گردد.

        13- لزوم سرعت در تست زني: متاسفانه يكي از مواردي كه باعث نتيجه نگرفتن داوطلبان عليرغم مطالعه زياد مي باشد عدم سرعت در تست زني و متعاقب آن كم آوردن وقت در جلسه آزمون مي باشد. براي اين منظور توصيه مي گردد حداقل چندين بار خود را در موقعيت آزمون قرار داده و سرعت خود را با زماني كه براي آزمون داده مي شود بسنجيد و در صورت مشاهده ضعف آن را بر طرف كنيد. تاكيد موكد مي گردد روز آزمون حتماً ساعت همراه شما باشد تا با تقسيم درست زمان بين دروس براي هيچ درسي انشاءالله وفت كم نياوريد.

        14-روز آزمون: با توكل و استمداد از خداوند كريم و با عزمي جزم شده و بدون نگراني و اضطراب به جلسه آزمون رويد و نكاتي در جلسه آزمون بايستي به آنها توجه داشته باشيد مانند لزوم حفظ خونسردي، توجه ويژه به زمان، خواندن سوالات بطور كامل و مواردي از اين قبيل را در ذهن خود مرور نماييد.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top