ثبت اسناد و املاک را بهتر بشناسیم

وکیل ملت: بطورکلی همانگونه که ازنام این نهاد قانونی که زیرمجموعه قوه محترم قضائیـــه می باشـد مشخص گردیده، کلیه امورمربوط به ثبت اسناد واملاک کشور از وظایف این اداره میباشــــــد عمده اموری که دراین نهاد انجام میگردد و متقاضیـان مختلـــــف برای انجام این موارد بـــــــه اداره ثبت اسناد واملاک مراجعه می نمایند درذیــل بـــــــه تفکیک اعلام میگردد و درخاتمــــــه برای آشنائی با چگونگی انجام کارهــا در این اداره فرمهای درخواست تعدادی از اموری کــــه درشرح وظایف ثبت اسناد واملاک بــوده و مورد نیاز متقاضان می باشد جهت راهنمایی اعلام میگردد.

تاریخ انتشار: 27تير1396|17:06

ثبت اسناد و املاک را بهتر بشناسیم
| کد خبر: 237504

عمده اموری که انجام آن درعهده اداره ثبت بشرح ذیل می باشد:

صدوراسناد ملکی تعویض اسناد مالکیت که به دلائل مختلف ازانتفاع ساقط گردیده است ماننــــد: ریختن جوهرروی مندرجات سند، آب ریختگی روی سند و... صدور متمم الصاقی سند مالکیت بدلیل پرشدن ستونها درخواست نقشه ثبتی درخواست اجرای ماده 45 (در مواردیکه دراثرتعریض گذر، متراژ ملک تغیر میابد، متــراژ مندرج در سند نیز میبایستی تغییر یابد) این ماده قانونی ناظر بر مطلب فوق میباشـــد درخواست اصلاح حدود اربعه (در مواردیکه ملک مجاور بدلیل طرحهای شهری تبدیل به گذر میگردد، مندرجات حدود اربعه میبایستی تغییر یابد) اجرای ماده 147 و148 (درموارد بخصوص، سند مالکیت رسمی برای مبایعه نامه های قبل از سال 1370 خورشیدی صادر میگردد) بدیهی است برای اعمال ایــــــن قانــــــون شرایط ویژه ومختلفی میبایستی رعایت گردد. اجرای ماده 149 (اجرای این ماده زمانی مورد نیاز میباشد که مندرجات سند مالکیــــت بهر دلیل با وضـع موجود تطبیق نمی نماید ) انجام افراز املاک مشاع نصب مجدد سرب پلمب روی جلد سند مالکیت انجام ثبت املاک با هر نوع کاربری آگهی تحدید حدود اختصاصی انجام صدور سند ملکیت تبدیل سند مالکیت افراد متوفی به نام وراث قانونی (صدور سند مالکیت وراث قانونی) انجام صدور صورتمجلس تفکیکی برای املاکی که پایانکار ساختمان بـرای آنها صـــــادر گردیده است صدور سند مالکیت براساس تنظیم تقسیم نامه تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد سند انجام تمامی امور ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی اجرای اسناد رسمی لازم اجرا’ برای انجام کارهای فوق میبایستی فرمهای درخواست مربوطه را تکمیل نمــود در ذیل نمونه فرمهای درخواست ،جهت سهولت کاربران ایران فایل مکتوب وارائـــــــه میگــــــردد تا شـــــما عزیزان در زمان مراجعه به اداره ثبت در زمان انجام امور صرفــــــــه جویی نمائید.فرم 1 - درخواست ثبت ملک
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه .... دانگ مشاع از شش دانگ پلاک .... واقع در .... تا کنـــــــون قبـــول تقاضای ثبت نشده و اینجانب مالکیت و تصرفات لازم را دارم علیهذا به پیوست مدارک ذیــل تقدیم می گردد مستدعی است نسبت به قبول تقاضای ثبت آن اقـــدام فرمائید.
1.فتوکپی مصدق قولنامه
2.استشهادیه محلی

فرم 2 - آگهی تحدید حدود اختصاصی
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه تحدید حدود عمومی پلاک .... متعلق به اینجانب .... به جهت عدم حضور مالک در موعد مقرر انجام نیافته علیهذا مستدعی است در حــــــــدود مقررات به هزینـــــــــه اینـجانب نسبت بــه تـحدید حدود اختصاصی اقدام فرمایند.
 

فرم 3 - درخواست سند مالکیت به نام خریدار
ریاست محترم اداره ثبت .............
احتراما با تقدیم فتوکپی سند خریداری (بنچاق) و اصل خلاصه معامله شماره .... دفتر خانه .... از پلاک ثبتی .... خواهشمند است دستور فرمائید سند مالکیت بنام اینجانب .... صادر فرمائید.
 

فرم 4 - صدور سند مالکیت وارث
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه مالک پلاک .... مرحوم شده و اینجانبان وارث قانونی هستیـــم علیهذا به پیوست اصل سند مالکیت و فتوکپی مصـــــدق دادنامــــــه حصر وراثت و گواهی اداره دارایی تقدیم می گردد
خواهشمند است نسبت به صدور سند مالکیت جدید به نام اینجانبان …........ اقدام فرمائید.


فرم 5 - صدور سند مالکیت بر اساس تنظیم تقسیم نامه
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما با تقدیم یک نسخه تقسیم نامه شماره ... تنظیمی در دفتر خانه .... تهران و سنـــــد مالکیت قدیم مربوط به تقسیم پلاک ... بین اینجانبان مالکین مشاعی ,خواهشمند اســـــــت دستور فرمائید اسناد مالکیت جدید بر اساس تقسیم نامه فـــوق صادر گردید.


فرم 6 - تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد
ریاست محترم اداره ثبت ...
احتراما نظر به اینکه اسناد مالکیت پلاک .... به صورت مشاعی صادر شده و شش دانگ بـه اینجانب تعلق دارد علیهذا به پیوست عین ... جلد سند مالکیت مشاعــــی تقدیم میگـــــردد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به صدور سند مالکیت جدید اقدام فرمائید.


فرم 7 - درخواست سند تجمیعی
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما چون شش دانگ پلاکهای ..... و...... متعلق به اینجانب ............. در محل تجمیع و به صورت واحد در آمده علیهذا به پیوست اسناد مالکیت اولیه تقدیم مــــــــــی گردد خواهشمند است دستور فرمائید سند مالکیت تجمیعی صادر گردد.


فرم 8 - تعویض سند غیر قابل استفاده ,سوخته ,فرسوده ,آب ریختگی
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه سند مالکیت پلاک .... متعلق به اینجانب .... به جهت سوختگی .......... فرسودگی .... ,آب ریختگی .... , غیر قابل استفاده بوده علیهذا به پیوست عین سند مالکیت تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمائید سند مالکیت جدیــــد صادرگردد .


فرم 9 - صدور سند مالکیت المثنی
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه سند مالکیت پلاک .... متعلق به اینجانب به علت ...... مفقـــــود گردیده علیهذا با تقدیم فرم لازم خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به صـدور سند مالکیـــــــت المثنی اقدام گردد.
 

فرم 10 - سند مالکیت متمم الصاقی
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه ستون نقل و انتقالات سند مالکیت پلاک ..... متعلق به اینجانب ...... پر شده علیهذا به پیوست عین سند مالکیت تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به الصاق سند متمم اقدام فرمائید
 

فرم 11 - درخواست نقشه ثبتی
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه اینجانب ........ مالک پلاک ........... نیاز به نقشه ثبتی دارم علیهــــــذا خواهشمند است دستور فرمائید طبق مقررات نسبت به ارائه نقشه ثبتی اقـــدام فرمائید
 

فرم 12 - اجرای ماده 45 آئیننامه قانون ثبت
ریاست محترم اداره ثبت ...
احتراما نظر به اینکه قسمتی از پلاک .... متعلق به اینجانب .... بر اثر تعریض کوچه داخل در شارع گردیده علیهذا ضمن تقدیم سند اولیه مستدعی است نسبت بـــــه اصلاح و صــــــدور سند مالکیت جدید اقدام فرمائید.
 

فرم 13 - اصلاح حد به کوچه
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه حد .... پلاک .... متعلق به اینجانب .... طبق سند به مجاور محدود بوده و فعلا به کوچه .... محدود است علیهذا مستدعی است نسبت به اصلاح حد مذکور اقـــــدام فرمائید
 

فرم 14 - اصلاح حدود طبق ماده 149 قانون ثبت
ریاست محترم اداره ثبت ...
احتراما نظر به اینکه حد .... پلاک .... متعلق به اینجانب .... با محل مطابق نبوده و اضافـــــه مساحت دارد علیهذا مستدعی است با اعزام نماینده و نقشه بردار نسبت به اصلاح ســـــند مالکیت طبق وضع موجود در محل اقدام گردد.
 

فرم 15 - افراز املاک مشاع
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینـکه اینجانب .... به صورت مشاعـی در شش دانگ پلاک ............. مالکـیت رسـمی دارم به جهت عـدم دسترسی به سایر شرکاء تفکیک ملک مقدور نبوده علیهذا بــــا اعلام نام و آدرس مالکین مشاعی به شرح ذیل خواهشمند است دستور فرمائید نسبت بـه افراز سهم اینجانب اقدام گردد.
 

فرم 16 - نصب مجدد سرب پلمپ سند مالکیت
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما چون سرب پلپ سند مالکیت پلاک .......... مربوط به اینجانب ........... مفقود گردیده خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به سرب پلمپ جدید اقدام گردد     فرم17- تقاضای ثبت شرکت یا موسسه ریاست محترم اداره ثبت ....   احتراما" اینجانب ............... و شرکاء قصد تاسیس شرکت ............ با عنوان (یکی از هفت نوع شرکتی که در قانون تجارت آمده) را با اسامی پیشنهادی ذیل را داریم خواهشمنداست دستورات لازم را صادر فرمائید.   فرم18- تقاضای صدور اجراء چک برگشتی وقبوض اقساطی ومهریه ونیز اسناد رهنـــــــــی وشرطی.چون این اوراق اوراق بهاء دار میباشنـــــد میبایست از طــــریق حسابداری ونیـــــز دفاتر ازدواج و طلاق و نیزدفاتر اسناد رسمی تهیه گردند

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top