تعیین ظرفیت وکالت با چه معیار و شاخصی؟

وکیل ملت: همه ما ومسولین محترم ودلسوز چشم به راه روزی می مانیم به همین زودی که معیار تعیین ظرفیت وسن برداشته وحذف گردد،وجلوی اعمال نظرهای شخصی و یکجانبه که منافع بعضی افراد محدود را تامین می کند باشیم،

تاریخ انتشار: 28تير1396|10:11

تعیین ظرفیت وکالت با چه معیار و شاخصی؟
| کد خبر: 237594

تعیین ظرفیت و ایجاد انحصار چگونه وبا چه معیار اصولی قابل قبول ومورد پذیرش می باشد،آیابه دلایل وبهانه های نخ نما وپوسیده شده وشعاری ازجمله کیفیت کار وکلا،حفظ جان ومال وناموس مردم،سواد وکیل ودیگر مانع تراشی هاوموارد من غیر حق،می توان حق وحقوق افرادی را که به عرصه حرفه وکالت ورود کرده اندو به این رشته عشق می ورزند ودر خویش انگیزه و روحیه دفاع از حق وحقوق دیگران واحقاق حق مظلوم از ظالم را با تمام وجود یافته اند وآنرا لمس نموده اند،را ضایع نمود واز آنان گرفت،

به چه اذن واجازه ای وبا چه مجوزی ونص قانونی،این حق مسلم وقانونی را عده ای، از افرادی که به امید وآرزوی جامه عمل پوشاندن به خواست درونی خودکه وکالت است و آینده خود را در آن تصور وترسیم و انتخاب کردند را از آنان می گیرند،مگر نه این است که طبق اصل بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست را برگزیند]


پس دلیل واقعی ایجاد انحصارو ظرفیت محدود،به چه معناست،پر واضح است که ابراز نگرانی برای مردم وجامعه سرپوش وبهانه ای بیش نیست،ودغدغه و نگرانی نه مردم وکیفیت است بلکه،حفظ انحصار و تثبیت موقعیت است.جای بسی تعجب وتاسف است،جریانی که غم ونگرانی حفظ جان ومال وناموس مردم را مستمسک ایجاد ظرفیت وجلو گیری ورود فارغ التحصيلان حقوق به کانون وکلا را دارند،دایه دفاع وحفظ حق وحقوق احقاق حق، و خود را وکلای با سواد وبر جسته ای می دانند،به نحوه بارزی دراينجا حق وحقوق عده ای از همین مردم را که می خواهند وکیل باشند،را نادیده گرفته و باعث پایمال شدن واز بین رفتن حق مسلم آنان می شوند،

آیا قابل قبول وپذیرش است،که بدنه ای از جامعه حقوقی سبب از بین رفتن حق وحقوق بدنه ای دیگر از جامعه حقوقی که با وجود مشکلاتی فراوان در این رشته تحصیل کردند ویا مشغول به تحصیل هستند شود.چطور می شود که بخشی از جامعه حقوقی بانی ضایع شدن حق وحقوق قانونی بخش بزرگی از جامعه حقوقی باشد.که با قبول و تثبیت این قانون من درآوردی وغیر قانونی ایجاد ظرفیت،باید فاتحه احقاق حق ودفاع وگرفتن حق مظلوم از ظالم و برقراری عدل وداد را خواند،چرا که جریان و شیوه عملی که، همکاران واصطلاحا هم قطاران خود را به نوعی حذف کند وحق وحقوق شان را نادیده گیرد،

چگونه دغدغه احقاق حق دیگران برایش مهم وحیاتی می باشد؟دوستان عزیز در مورد کیفیت مورد ادعا برای ایجاد ظرفیتهای محدود،باید یادآور شوم که [کیفیت] با انحصاری کردن،محدود ساختن و ایجاد فیلتر وموانع غیر اصولی وهمچنين در اختیار اشخاصی محدود،که در بعضی موارد احساس می شود که برای منافع و حفظ حاشیه امن عده ای خاص است،احراز وبدست نمی آید،بلکه در تمام دنیاواستراتژی کشورها،کیفیت وپیشرفت با ایجاد محدودیت وانحصاری کردن حاصل نخواهد شد،وبه طور صریح وروشني ثابت شده است که حداقل، کیفیت با فراهم کردن شرایط رقابت بدست خواهد آمد،

این راهکار در همه حوزه ها مثل،تولید وخدمات وغیره قابل استنادو اثبات شده است،در مورد بحث حقوق و افراد با صلاحیت ولایق نیز صادق است که کیفیت و شایستگی وافراد با سواد وبا دانش از میان رقابت همه افراد در شرایط مساوی بدون قرار دادن فیلتر ها وموانع حاصل می شود،همه دانش آموخته گان باید مجوز ورود به حرفه وکالت را داشته باشند،تا دراین عرصه رقابت وجود آید، واینجاست که سره از ناسره جدا خواهد شد،وتعیین وشناخت افراد زبده و باسواد ومتبحر با قضاوت وتجربه مردم وجامعه میسر و قابل پذیرش وغیر قابل اجتناب است،نه با تعیین وشناخت عده ای که خود هم نیاز به تایید وتعیین از جانب مردم وجامعه حداکثری دارند.

درباره ادعای دیگر  وجود اعمال ظرفیت محدود،این که ادعامی کنند وادله می آورند که کار برای وکالت نیست یا کم است،واگر به اکثر افراد فارغ التحصيل حقوق مجوز وکالت داده شود آنها بیکار می مانند،این فرضیه خیلی قابل توجیه وقابل پافشاری نیست.

چرا که با طرح فراگیر داشتن وکیل برای اکثر پرونده های قضایی،این موضوع قابل حل است،وزمانی که تعداد دفاتر وکالت وبه طبع تعداد وکلا زیاد باشند۱_این حرفه از انحصار خارج میشود۲_آزادی عمل برای انتخاب وکیل بالا میرود۳_مردم راحت وآسان بدون نگرانی از پرداخت حق الوکاله بالا با داشتن دامنه گسترده انتخاب، به وکیل مورد نظر خود مراجعه میکنند۴_وکلا هم با جان ودل ودر راستای احقاق حق ودر راستای اثبات خود با رقبای خود به رقابت سالم ودرست میپردازند تا در این روند،هم به شغل مقدس وکالت اعتبار دهند،وهم مورد وثوق واعتماد مردم واجتماع واقع شوند.

دراین مرحله وزمان است که وکلای خوب وشایسته و باتجربه ومجرب،از دل رقابت منصفانه وشرايط یکسان از طرف جامعه کشف وساخته و شناخته خواهد شد،و خدای ناکرده افراد سود جو و متقلب وبی سواد مشخص وشناخت خواهند شد،نه آن آزمون وقانون بی قانون تعیین ظرفیت محدود وظالمانه که باعث وسبب یاس و ناامیدی وافسردگی عده ای زیاد که در آزمون رد شده ویا به خاطر وجود شرط سنی از حرفه وشغل مورد علاقه خود باز می مانند،میشود.


در اینجا میخواهم جنبه دیگر ادعا کرد مطرح کنم، که افراد با داشتن مجوز وکالت بیکار خواهند ماند و گفته میشود لیسانس حقوق بیکار بهتر از وکیل بیکار است،عجب دلیلی قانع کننده ای آیا شما می پذیرید، فکر نکنم حتی بچهای دبستانی هم آن را بپذیرند،یا هیچ عقل سلیمی،حتی اگر هم اینطور باشد وشخصی که مجوز وکالت دارد وبیکارمانده، خوب وبدش و بیکاری او ربط به خودش دارد، اوست که مسئولیت وعواقب کار خویش را برعهده دارد وضرر وزیان آنرا می پذیرد،او در جهت ایفای حرفه وشغل خود تلاش و ممارست می نماید،که بزرگان می گویند از تو حرکت از خدا برکت،

ودر صورتی هم که بیکار باشد،شخص بیکار مدعی میشود که چرا به او مجوز وکالت داده شده است،پس چه جای این دلسوزی بی مورد و واهی است،وچه محلی از اعراب دارد،دلایل وکلای بیکار،شروط سنی،کیفیت خدمات، بی سوادی و دیگر سنگ اندازی های بی مورد که در رشته حقوق ووکالت که اعمال میشود،این موانع مثل ایجاد ظرفیت محدود،شرط سن در دیگر رشته ها و حرف ومشاغل آیا وجود دارد،

البته که نه،ما در کشوری زندگی میکنیم که عدالت سر لوحه آن قرار دارد،بایستی که همه کسانی که وارد این رشته وحرفه شده اند،ومسولین محترم،که دغدغه حل مشکل بیکاری وسرگردانی افراد را دارند،وکسانی که تصمیم و اعمال نظر آنها در رفع انحصار و ایجاد عدالت اجتماعی تاثیر گذار،است در موارد ی که باعث بی عدالتی و زیر پا گذاشته حق دیگران میشود از جمله، تعیین ظرفیت محدود وکالت و وجود شرط سنی،وارد عمل شوند،ودر جهت حذف ظرفیت وکالت،از آن حمایت کرده واقدام نمایند،تا شاهد جامعه حقوقی پویا وبا نشاط،بدور از حب وبغض و انحصاری باشیم،

تا از سرخوردگي و به انحراف رفتن تعداد زیادی از افراد و نیروهای مستعد و با انگیزه،کشور جلوگیری شود،به امید حق وهمکاری ومساعدت وپشتکار همه ما ومسولین محترم ودلسوز چشم به راه روزی می مانیم به همین زودی که معیار تعیین ظرفیت وسن برداشته وحذف گردد،وجلوی اعمال نظرهای شخصی و یکجانبه که منافع بعضی افراد محدود را تامین می کند باشیم،

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 1

علیرضا
|
31تير ماه 1396
0
2
رعایت حق و عدالت از سوی مرجعی که خود بدنبال دفاع از ان هست واجب میباشد
وقتی خود کانون ، قوانینی وضع میکنه که حق را زیر پا میزاره باید بکجا پناه برد،
با توجه به متن مقاله در هیچ کدام از مراجع مثل نظام پزشکی ، نظام مهندسی ، ... شرط سنی و یا ظرفیت مطرح نمیباشد
دیگه فکر نکنم حساسیت کار وکلا بالاتر از پزشکان باشه ،

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top