فصل اول: تعاریف  کلیات

ماده 1. به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه هاى اجتماعى و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاى تأمین اجتماعى، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهاى موضوع قانون تأمین اجتماعى و سرمایه گذارى و بهره بردارى از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلى به نام سازمان تامین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده می شود، تشکیل مى گردد . سازمان داراى شخصیت حقوقى و استقلال مالى و ادارى است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه اى که به تصویب هیئت وزیران می رسد، اداره خواهد شد.

تبصره 1 صندوق تأمین اجتماعى موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى، مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایى و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل می شود.

تبصره 2 کلیه واحدهاى اجرایى تأمین اجتماعى، سازمانهاى منطقه اى بهدارى و بهزیستى استانها، موضوع ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى مصوب تیرماه 1355 ، از سازمانهاى مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایى و مطالبات و دیون و تعهدات به سازمان منتقل می شود.

تبصره 3کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعى سابق که در اجراى ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهدارى و بهزیستى به سازمانهاى منطقهاى بهدارى و بهزیستى استانها منتقل شده اند و همچنین کارمندانى که توسط سازمانهاى مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعى در نواحى بهدارى و بهزیستى طبق آییننامه استخدامى بیمه هاى اجتماعى استخدام شده و عملاً در کار تأمین اجتماعى اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایاى خود را از محل اعتبارات پرسنلى و ادارى تأمین اجتماعى دریافت میدارند به سازمان منتقل می شوند.

ماده 2.تعاریف:

1. بیمه شده شخصى است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعى بوده و با پرداخت مبالغى به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایاى مقرر در این قانون را دارد.

2. خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصى هستند که به تبع بیمه شده از مزایاى موضوع این قانون استفاده می کنند.

3. کارگاه محلى است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.

4. کارفرما شخص حقیقى یا حقوقى است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند. کلیه کسانى که به عنوان مدیر یا مسؤول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسؤول انجام کلیه تعهداتى است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

 5. مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایاى نقدى یا غیرنقدى مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده مىشود.

6. حق بیمه عبارت از وجوهى است که به حکم این قانون و براى استفاده از مزایاى موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد.

7. بیمارى، وضع غیرعادى جسمى یا روحى است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایى موقت اشتغال به کار مى شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد.

8. حادثه از لحاظ این قانون اتفاقى است پیشبینى نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجى در اثر عمل یا اتفاق ناگهانى رخ می دهد و موجب صدماتى بر جسم یا روان بیمه شده می گردد.

9.غرامت دستمزد به وجوهى اطلاق مىشود که در ایام باردارى، بیمارى و عدم توانایى موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جاى مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود.

 

 

10.وسایل کمک پزشکى پروتز و اروتزوسایلى هستند که به منظور اعاده سلامت یا براى جبران نقص جسمانى یا تقویت یکى از حواس به کار میروند.

11.کمک ازدواج مبلغى است که طبق شرایط خاصى براى جبران هزینه هاى ناشى از ازدواج به بیمه شده پرداخت می گردد.

12. کمک عائله مندى مبلغى است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندى توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت مىشود.

13. ازکارافتادگى کلى عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوى که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگرى بیش از یک سوم از درآمد بلى خود را به دستآورد.

14.ازکارافتادگى جزئى عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوى که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتى از درآمد خود را به دست آورد.

15. بازنشستگى عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگى مقرر در این قانون.

16.مستمری عبارت از وجهى است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتى از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او براى تأمین معیشت بازماندگان وى به آنان پرداخت می شود.

17. غرامت مقطوع نقص عضو، مبلغى است که به طور یکجا براى جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده مىشود.

18. کمک کفن و دفن، مبلغ مقطوعى است که به منظور تأمین هزینه هاى مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردى که خانواده او این امر را به عهده می گیرند پرداخت مىگردد.

ماده 3. تأمین اجتماعى موضوع این قانون شامل موارد زیر می باشد:

الف حوادث و بیمارىها

ب باردارى.

ج غرامت دستمزد.

د ازکارافتادگى.

ه بازنشستگى.

و مرگ.

تبصره 1 مشمولین این قانون از کمک هاى ازدواج و عائله مندى طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره 2ملاك تشخیص سن براى برخوردارى از مزایاى قانون تأمین اجتماعى، شناسنامهاى است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعى ارائه شده یا مى شود و هرگونه تغییراتى که پس از آن در شناسنامه به عمل آید براى سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.

ماده4. مشمولین این قانون عبارتند از:

الف افرادى که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار مىکنند.

ب لغو شده است. 1 جایگزین آن عبارتست از:

قانون اصلاح بند ب و تبصره 3ماده 4قانون تأمین اجتماعى مصوب1365/6/30

ماده واحده  سازمان تأمین اجتماعى مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعى صاحبان حرف و مشاغل آزاد را بهصورت اختیارى در برابر تمام یا قسمتى از مزایاى قانون تأمین اجتماعى بیمه نماید . چگونگى انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایاى مربوط به موجب آییننامهاى خواهد بود که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید

تبصره 1 بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبناى پرداخت حق بیمه قرار مىگیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونى انتخاب نماید.

تبصره 2 از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون و همچنین آییننامه مربوط ملغى مىگردد.

 

همچنین آییننامه مربوط ملغى مىگردد.

تبصره 3کلیه اتباع ایرانى اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیت هاى مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تأمین اجتماعى و تغییرات بعدى آن مغایرت نداشته باشد مىتوانند به طور اختیارى مشمول مقررات این قانون و آییننامههاى مربوط قرارگیرند، مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را به طور منظم پرداخت نماید، بدیهى است سازمان در مورد این قبیل از بیمهشدگان مانند سایر بیمهشدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونى براساس آییننامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بود

ج دریافت کنندگان مستمرى هاى بازنشستگى، ازکارافتادگى و فوت

تبصره 1 مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاى دولتى و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوى از انحاء از موارد مذکور در ماده 3 این قانون بهرهمند مىباشند، در سایر مواردى که قوانین خاص براى آنها وجود ندارد طبق آییننامهاى که به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعى و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزى کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 2 مشمولین قانون استخدام نیروهاى مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگى افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره 3ملغى شده است

تبصره 4ملغى شده است

تبصره 5 در مواردى که کارفرمایان موضوع بند ( 4) ماده ( 2) قانون تأمین اجتماعى مصوب/4/ 31354 اشخاص حقیقى باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقى غیردولتى مىتوانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ( 28 ) قانون مذکور و اصلاحات بعدى آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آییننامه اجرایى این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه هاى معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعى به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده5. بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر

الف) در صورتى که بین دول متبوع آنان و دولت جمهورى اسلامى ایران موافقتنامه هاى دوجانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعى منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.

ب) هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهى مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیشبینى شده در ماده 3 این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می باشند.

تبصره.حوادث ناشى از کار اتباع کشورهاى ملحق شده به مقاوله نامه شماره19 سازمان بینالمللى کار از شمول بند ب مستثنى مىباشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آیین نامهاى خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعى تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 

ماده 6.اجراى هر یک از موارد مندرج در ماده 3 این قانون درباره روستاییان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى سازمان با توجه به ماده 117 این قانون خواهد بود.

ماده 7. افراد شاغل در فعالیتهایى که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه هاى اجتماعى نشدهاند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعى مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت

الف) موارد مذکور در بندهاى ج  د  ه  و ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با19 % حقوق یا مزد واز ، توجه به ماده 28 این قانون تا خاتمه سال 1354 اول سال 1355 معادل 21 % حقوق یا مزد خواهد بود که در سال 1354 کارفرما 13 % و بیمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 کارفرما 14 % و بیمه شده 5% و دولت 2% مىپردازند.

ب موارد مذکور در بندهاى الف و ب ماده 3 این قانون به تدریج و در صورتى اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانى لازم را براى بیمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادى که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون مىشوند به تأدیه حق بیمه از تاریخى است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهى در روزنامه و یا کتباً اعلام مىشود.

ماده 8. بیمه افراد و شاغلین فعالیتهایى که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوى از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه هاى اجتماعى یا قانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان قرار گرفتهاند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.

تبصره. شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتى از بیمههاى مقرر در این قانون براى کسانى که به علتى غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمهشدگان خارج شوند به موجب آییننامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هرحال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود

ماده 9. ملغی شده است. 3

ماده 10 . از تاریخ اجراى این قانون، سازمان بیمه هاى اجتماعى و سازمان بیمه هاى اجتماعى روستاییان در سازمان تأمین اجتماعى ادغام مىشوند وکلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایى و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایاى استخدامى خود که تا تاریخ تصویب و اجراى آییننامه موضوع ماده 13 این قانون معتبر خواهد بود، به سازمان منتقل می گردند.

ماده 11 . ملغی شده است. 4

 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top