ماده 19  مسؤولیت بیمهگر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمهشده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگراینکه حق تعمیر و یا عوض براي بیمهگر در سند بیمه پیشبینی شده باشد دراین صورت بیمهگر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمیشود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.در هر صورت حداکثر مسؤولیت بیمهگر از مبلغ بیمهشده تجاوز نخواهد کرد.

ماده 20  بیمهگر مسؤول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد میشود نیست مگرآنکه در بیمهنامه شرط خلافی شده باشد.

ماده 21  خسارات وارده از حریق که بیمهگر مسؤول آن است عبارت است از:

خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.

-2  هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگري که براي خاموش کردن آتش به کار برده شده است.

 -3  تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.

 -4  خسارت وارده به اموال بیمهشده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بنا براي جلوگیري از سرایت یا توسعه حریق.

ماده 22  در بیمههاي ذیل خسارت به این طریق حساب میشود:

 -1  در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.

 -2  در بیمه منافعی که متوقف بر امري است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمهگذار میشد.

 -3  در بیمه محصول زراعتی 7 قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول براي تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حقالزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق میگرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمهنامه تجاوز نخواهد کرد.

ماده 823  در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوي از اعضاي بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بهطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.

بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخصدیگري در صورتی که آن شخصقبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است.

هرگاه بیمهگذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.

اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدنی جماعتی بهطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین میشود.

ماده 24  وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته میشود مگراینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگري شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.

ماده 25  بیمهگذار حق دارد ذينفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگرآنکه آن را به دیگري انتقال داده و بیمهنامه را هم به منتقلالیه تسلیم کرده باشد.

ماده 26  در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمهگذار حق دارد وجه معینه در بیمهنامه را به دیگري منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاي انتقالدهنده و بیمهگر برسد.

ماده 27  اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمهشده شروع میشود ولی اگر بیمهگذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمهگر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.

ماده 28  بیمهگر مسؤول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمهنامه شرط شده باشد.

ماده 29  در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمهگذار بیمهگر از هرگونه مسؤولیت در مقابل ثالث بري میشود.

ماده 30  بیمهگر در حدودي که خسارات وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمهگذار خواهد بود و اگر بیمهگذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمهگر مسؤول شناخته میشود.

ماده 31  در صورت توقف یا افلاس بیمهگر بیمهگذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده 32  در صورت ورشکستگی بیمهگر بیمهگذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.

ماده 33  بیمهگر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاري بر مال بیمهشده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.

ماده 34  اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمهگذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود

موضوعات مختلفه که در یک بیمهنامه ذکر میشود در حکم یک قرارداد محسوب است.

ماده 35  طرفین میتوانند در قراردادهاي بیمه هر شرط دیگري بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ( 16 ) را نمیتوانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند.

این قانون شامل قراردادهاي گذشته بیمه نیز خواهد بود.

ماده 36  مرور زمان دعاوي ناشی از بیمه دو سال است و ابتداي آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود لکن دعاوي که قبل از اجراي این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top