بررسی تاريخ تحول و تطور داوري بين‌المللي در گفت و با بهروز محمدی:

در ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي به اختلافات رسيدگي نمي‌كنند

وکیل ملت: داوري در معناي حقوقي آن از نظر تاريخي داراي قدمت زيادي است و از ازمنه بسيار دور، روشي براي حل اختلافات بوده است. ليكن داوري بين‌المللي به معناي امروزي آن، به انعقاد قرارداد «جي» در سال 1794 بازمي‌گردد. اين قرارداد (كه به نام عقد امريكايي آن جان.جي شهرت يافته) راجع به روابط دوستي و تجاري و دريانوردي بين آمريكا و انگلستان بعد از جنگ‌هاي استقلال است، كه به موجب آن اختلافات في‌مابين دو كشور از طريق يك كميسيون مختلط حل و فصل مي‌شد.

تاریخ انتشار: 3آذر1394|02:22

در ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي به اختلافات رسيدگي نمي‌كنند
| کد خبر: 55997

اتاق بازرگانی بین‎المللی توسط عده‎ای از بازرگانان و تجّار بخش خصوصی بعد از جنگ جهانی اول به سال ۱۹۱۹ تأسیس شده است. این اتاق بزرگترین و مهم‎ترین تشکیل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بین‎المللی غیردولتی (NGO) تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بین‎المللی حضور و نقش مؤثری داشته است، به نحوی که امروزه طرف مشورت و همکاری و هماهنگی با سازمان‎های بین‎المللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD)، شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) می‎باشد.            

هدف اصلی و محوری اتاق بازرگانی بین‎‏‎المللی عبارت است از هماهنگی و تسهیل مراودات بازرگانی و فعالیت‎های تجاری و اقتصادی در سطح جهانی، رفع موانع و مشکلات آن، تقویت سیستم اقتصاد بازار بر مبنای رقابت آزاد، تسریع و روان‎سازی مبادلات تجاری با تأکید بر نقش بخش خصوصی، هماهنگی و یکسان‎سازی عرفها و رویه‎های تجاری در زمینه‎های مختلف و بالاخره حفظ منافع دست‎اندرکاران تجارت و بازرگانی بین‎المللی در کشورهای جهان، یکی از اقدامات و برنامه‎های مهم اتاق برای تحقق این اهداف تأسیس نظام داوری بوده است. با بهروز محمدی کارشناس ارشد حقوق درباره تشكيلات دادگاه داوري دیوان به گفت و گو نشسته ایم که حاصل آن در پی می آید:

داوری در دیوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي به چه شکلی است

ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي به اختلافات رسيدگي نمي‌كند، بلكه داوران منتخب طرفين اختلاف را تأييد و يا در صورت عدم انتخاب داور از سوي طرفين، داور را تعيين مي‌كند. به عبارت ديگر، صلاحيت ديوان تأييد و تعيين داوران مي‌باشد.

مرجع داوري ممكن است از يك يا سه داور تشكيل شود. در صورتي كه طرفين بر حل اختلاف توسط يك داور توافق كرده باشند، مي‌توانند داور منتخب مرضي‌الطرفين را جهت تأييد به ديوان معرفي نمايند. اما چنانچه طرفين ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ درخواست خواهان به طرف اختلاف، داور واحد را انتخاب و معرفي نكنند، ديوان رأساً داور را انتخاب خواهد نمود.

اما اگر بین طرفین دعوا اختلافی رخ دهد چه می شود؟

در موارد اختلاف بايد توسط سه داور رسيدگي شود، هر يك از طرفين يك داور مستقل انتخاب نموده و جهت تأييد به ديوان معرفي مي‌كنند. چنانچه طرفين در انتخاب داور مستقل خود تعلل و كوتاهي نمايند، ديوان داور را انتخاب مي‌نمايد و در خصوص سرداور (داور سوم)، اگر طرفين توافق نموده باشند كه داور سوم توسط دو داور مستقل انتخاب شود، اين داوران بايد ظرف مهلت مقرر كه توسط طرفين يا ديوان تعيين ‌شده، داور منتخب را جهت تأييد به ديوان معرفي نمايند؛ در غير اين صورت، مجدداً ديوان داور سوم را نيز انتخاب مي‌كند.

اما سؤالي كه در اينجا حادث مي‌شود اين است كه اگر طرفين در خصوص تعداد داوران توافق نكرده باشند، تكليف چه خواهد بود؟

 در پاسخ به اين سؤال باید گفت که ماده 6 مقررات داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي مقرر داشته، ديوان اصولاً اقدام به تعيين داور واحد مي‌نمايد، مگر در موضوعات مهم كه به تشخيص ديوان اختلاف به سه داور ارجاع مي‌شود.

نكته مهم ديگر اينكه اصولاً داور واحد يا داور سوم از كشوري كه تابعيت طرفين اختلاف را ندارد، انتخاب مي‌شود. مگر اينكه اوضاع و احوال موضوع اختلاف اقتضاء نموده و طرفين نيز ظرف مهلت معيني كه توسط ديوان تعيين مي‌شود، مخالفت نكنند. در اين صورت ممكن است داور واحد يا سرداور از تبعه كشور متبوع يكي از طرفين اختلاف انتخاب شود.

البته طرفين اختلاف حق خواهند داشت در موارد نقض اصل بي‌طرفي و يا به هر علت ديگر، با تقديم درخواست كتبي و ذكر واقعيات و مستندات متقن، داوران را جرح نمايند. درخواست جرح داوران زماني پذيرفته مي‌شود كه ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اطلاعيه تأييد و يا تعيين داور توسط ديوان و يا اطلاع متقاضي از حدوث دلايل جرح تقديم ديوان شده باشد. در اين صورت پس از وصول درخواست و قبول آن، ديوان به دلايل جرح رسيدگي كرده و نظر خود را اعلام مي‌نمايد.

دیوان در موارد فوت، قبول استعفاء و عزل داور يا داوران - اعم از اينكه عزل به دليل عدم انجام وظايف و يا انجام تكاليف خارج از مقررات و يا مهلت قانوني بوده باشد چکار می کند؟

ديوان داور ديگري را تعيين و جايگزين آنها مي‌نمايد. لازم به ذكر است تصميمات ديوان در مورد تعيين، تأييد، رد يا قبول دلايل جرح و تعويض داور قطعي است.

شرط رجوع به داوري (شرط حكميت) شرط ضمن قرارداد است كه طرفين قرارداد به موجب آن مي‌پذيرند در صورت بروز اختلاف راجع به تفسير يا اجراي قرارداد، آن را از طريق ارجاع به داوري حل و فصل نمايند. لازم به ذكر است موضوع اصلي قرارداد، موضوعي غير از داوري است و شرط حكميت به عنوان يك شرط فرعي و جنبي در قرارداد گنجانده مي‌شود.

شرط حكميت به چه صورت است؟!

شرط حكميت ممكن است به دو صورت در قرارداد قيد شود.

1- شرط حكميت خاص: طرفين به موجب شرط ضمن قرارداد توافق مي‌نمايند موضوع خاص و معيني را از طريق داوري حل و فصل نمايند.

2- شرط حكميت عام: طرفين توافق مي‌نمايند كليه اختلافات ناشي از قرارداد را از طريق داوري حل و فصل نمايند.

 

در دیوان داوری اتاق بازرگانی بین الملل یک اصلی است تحت عنوان قرارداد داوري دائمي در این خصوص می توانید توضیح دهید؟

بله این قراردادي است كه بين دو يا چند كشور منعقد گرديده و طرفين بر اساس آن توافق مي‌نمايند كليه اختلافات يا برخي اختلاف معين را بر مبناي اين قرارداد و از طريق داوري حل و فصل نمايند. مانند پيمان عمومي داوري كه در سال 1928 توسط جامعه ملل به تصويب رسيد.

اين قراردادها مانند معاهدات بين‌المللي بوده و لازم است كليه شرايط صوري و ماهوي انعقاد معاهدات بين‌المللي، مطابق قواعد و شرايط تعهدات بين‌المللي در خصوص آنها رعايت گردد. بنابراين چنانچه قراردادهاي داوري دائمي فاقد شرايط صحت و اعتبار معاهدات بين‌المللي باشند، اقدامات داوران و آرايي كه توسط آنها صادر ‌گرديده، فاقد اعتبار حقوقي الزام بين‌المللي مي‌باشد؛ براي مثال كتبي بودن قراردادهاي داوري و امضاي آنها، يكي از شرايط اساسي صحت قراردادها داوري بوده و عدم رعايت آن موجب فقدان اعتبار حقوقي قراردادها مي‌گردد.

در داوری هاي بازرگانی بین المللی علاوه بر حقوق حاكم بر ماهیت ، حقوق حاكم بر قرار داوری ، حقوق حاكم بر اهلیت طرفین و حقوق حاكم آئین دادرسی هم مطرح می شود كه هر یك نیاز به بحث جداگانه ای دارد.

دسته بندی حقوق بین الملل , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top