عباس مير‌شكاري

تاریخ انتشار: 22آذر1394|17:41

عباس مير‌شكاري
| کد خبر: 69278

نام و نام خانوادگي:عباس ميرشكاري

تاريخ تولد: 1364

  

دانشكده: علوم انساني

گروه: حقوق

پست الكترونيكي: mirshekariabbas1@yahoo.com

تلفن تماس: 09127941825

كارشناسي، حقوق، تهران، تهران، 1385

كارشناسي ارشد، حقوق، حقوق خصوصي، تهران، 1388

دكتري، حقوق، حقوق خصوصي، تهران، 1392

 

 

سوابق اجرايي

مسئوليت‏ها و فعاليت‏هاي اجرايي 

مدير حقوقي و امور قراردادها، هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران، از 1385 تا آبان 1389.

مدير حقوقي، شركت هلدينگ گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو، از 1389 تا 1393.

عضو هيات مديره، شركت حمايت گستر ايران خودرو، از 1392 تا 1393.

عضو هيئت علمي گروه حقوق، دانشكده علوم انساني، دانشگاه علم و فرهنگ، از سال 1392 تا كنون

 

 

سوابق پژوهشي

طرح­هاي پژوهشي   

1-     مجري اصلي طرح پژوهشي مقررات زدايي در زمينه توليد، اتاق بازرگاني، 1392

2-     مجري اصلي طرح پژوهشي مقررات زدايي در زمينه مبادله، اتاق بازرگاني، 1392.

3-     مجري اصلي طرح پژوهشي مقررات زدايي در زمينه سرمايه گذاري، اتاق بازرگاني، 1392

4-     همكار در طرح پژوهشي جايگاه كانون وكلا، معاونت پژوهشي قوه قضاييه، 1392.

5-    همكار در طرح پژوهشي طلب مشاع، دانشگاه تهران، 1388.

 

مقالات منتشر شده

1.       ميرشكاري، عباس، (1393)، «تاثير جبران خسارت بعد از وقوع آن در ديه»، انديشه‌هاي حقوق خصوصي، ش.2.

2.       ميرشكاري، عباس، (1393)، «حكم ارشادي در دادرسي مدني»، فصل‌نامه حقوق، تاييد شده براي چاپ.

3.       ميرشكاري، عباس، (1392)، «طلب ممتاز زن بابت نفقه»، دوفصل‌نامه فقه و حقوق خانواده، ش.59.

4.       ميرشكاري، عباس، (1392)، «اصل تساوي طلبكاران»، فصلنامه حقوق تطبيقي دانشگاه مفيد، ش.100.

5.       ميرشكاري، عباس، (1391)، «طلب ممتاز»، فصلنامه ديدگاه‌هاي حقوقي، ش.60.

ميرشكاري، عباس، (1390)، «ديه عقل»، فصلنامه ديدگاه‌هاي حقوقي، ش.56. ميرشكاري، عباس، (1389)، «ارث ديه»، فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش.2. ميرشكاري، عباس، (1389)، «ثبوت و ترديد در وجود حقوقي آن»، مجله دانشكده حقوق علامه طباطبايي، ش.29. ميرشكاري، عباس، (1389)، «تقاص»، مطالعات فقه و حقوق اسلامي دانشگاه سمنان ش.3. ميرشكاري، عباس، (1388)، «عزل وكيل»، مجله معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، ش.30. ميرشكاري، عباس، (1388)، «نقد مفهوم و آثار طلب مشاع»، فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش.2. ميرشكاري، عباس، (1393)، «نقد و بررسي آراي محاكم»، مدرسه حقوق، ش.89. ميرشكاري، عباس، (1393)، «مسئوليت مدني بانك‌ها»، فصل‌نامه راي، ش.2. ميرشكاري، عباس، (1393)، «نقش انصاف در مسووليت مدني»، مدرسه حقوق، ش.86. ميرشكاري، عباس، (1392)، «تحليل توثيق اوراق بهادار»، مجله مجد، ش.27. ميرشكاري، عباس، (1392)، «شرط عدم مسووليت»، مدرسه حقوق، ش.85. ميرشكاري، عباس، (1392)، «تعدد عاملين زيان»، مدرسه حقوق، ش.84. ميرشكاري، عباس، (1392)، «منع رجوع به حكام جور»، و فصلنامه معرفت حقوقي، ش.4. ميرشكاري، عباس، (1392)، «در تامل يك راي در زمينه مسئوليت مدني ناشي از انتقال خون‌هاي آلوده»، فصلنامه انديشمندان حقوق، ش.3. ميرشكاري، عباس، (1392)، «تحليل يك راي در زمينه صندوق تامين خسارت بدني»، مدرسه حقوق، ش.82.  ميرشكاري، عباس، (1392)، «نقدي بر مصوبه شوراي عالي ثبت احوال به تاريخ 19/11/1390»، مدرسه حقوق، ش.81. ميرشكاري، عباس، (1392)، «تاثير جبران خسارت بعد از وقوع آن در ديه»، مدرسه حقوق، ش.80. ميرشكاري، عباس، (1392)، «صلاحيت محلي دادگاه رسيدگي كننده به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال»، مدرسه حقوق، ش79. ميرشكاري، عباس، (1392)، «مسووليت مدني كارمندان سازمان ثبت احوال»، مجله كانون وكلاي مركز. ميرشكاري، عباس، (1392)، «استناد به قاعده مالايعلم در يك دادنامه»، فصلنامه نقد راي دانشگاه علوم قضايي، ش.2. ميرشكاري، عباس، (1391)، «تاثير وضعيت پيشين زيان ديده در اعمال اصل جبران كامل خسارات»، مجله كانون وكلاي كرمانشاه، ش.34و35. ميرشكاري، عباس، (1391)، «تحليل محدوديت تملك سهام بانكها»، حقوق بانكي، ش.2. ميرشكاري، عباس، (1392)، «تحليل ماهيت ديه براساس قانون مجازات اسلامي جديد»، راه وكالت (مجله كانون وكلاي گيلان)، ش.8. ميرشكاري، عباس، (1391)، «تعريف و ماهيت ديه»، مجله مجد، ش.21و22. ميرشكاري، عباس، (1391)، «در تامل يك راي؛ در زمينه تعارض قوانين و ديه»، مجله كانون وكلاي مركز، ميرشكاري، عباس، (1391)، «مقاله قاعده لايعلم الا من قبله»، مجله كانون وكلاي كرمانشاه، ش.32و33. ميرشكاري، عباس، (1391)، «مسئوليت مدني معماران»، مدرسه حقوق، ش.75. ميرشكاري، عباس، (1391)، «تحليل يك راي در زمينه اجاره به شرط تمليك»، نشريه قضاوت، ش.77. ميرشكاري، عباس، (1391)، «مروري بر بخشنامه جديدالصدور سازمان ثبت»، مدرسه حقوق، ش.73. ميرشكاري، عباس، (1391)، «در تامل يك راي در زمينه مسئوليت مدني قراردادي»، كانون وكلاي مركز، ش.216و 217. ميرشكاري، عباس، (1391)، «انتخاب نام كوچك در فقه، حقوق تطبيقي و مقررات بين المللي»، مدرسه حقوق، ش.70. ميرشكاري، عباس، (1391)، «تحليل رايي در زمينه حريم خصوصي و مسئوليت مدني»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش.126و 127.  ميرشكاري، عباس، (1390)، «انصاف در ادبيات و حقوق»، نشريه انصاف. ميرشكاري، عباس، (1390)، «وضعيت حقوقي عمل غاصب»، نشريه قضاوت، ش.74. ميرشكاري، عباس، (1390)، «مروري بر قواعد قابل اعمال در جبران خسارت وارد برعقل»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش.124. ميرشكاري، عباس، (1390)، «نقش هشدار در مسئوليت مدني»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش.122. ميرشكاري، عباس، (1390)، «مراجع قضاوتي ناظر به اسناد سجلي»، مدرسه حقوق (كانون وكلاي اصفهان)، ش.62. ميرشكاري، عباس، (1390)، «قواعد عمومي ناظر به اسناد سجلي»، مدرسه حقوق (كانون وكلاي اصفهان)،ش.61. ميرشكاري، عباس، (1390)، «مقدمه‌اي بر حقوق ثبت احوال»، مدرسه حقوق (كانون وكلاي اصفهان)، ش.60. ميرشكاري، عباس، (1390)، «بيت المال و نقش آن در جبران خسارت»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش.117. ميرشكاري، عباس، (1390)، «تحليل نقش معاملات مشكوك در اثبات جرم پول‌شويي»، مجله قضاوت، ش69. ميرشكاري، عباس، (1390)، «بررسي ادله از حيث كاشفيت»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش116. ميرشكاري، عباس، (1390)، «شمول قانون كار و استثناآت آن»، مدرسه حقوق ( كانون وكلاي اصفهان)، فروردين 90. ميرشكاري، عباس، (1390)، «مقاله ثبوت و اثبات»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش115. ميرشكاري، عباس، (1389)، «بررسي مفهومي و مصداقي سبب و شرط در حقوق مدني»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران. ميرشكاري، عباس، (1389)، «اثبات پولشويي»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران. ميرشكاري، عباس، (1389)، «اشتغال بازنشسته»، مدرسه حقوق (كانون وكلاي اصفهان). ميرشكاري، عباس، (1389)، «مقاله تعهد به تقليل ضرر»، فصلنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه.       «قابليت توكيل»، (1389)، مدرسه حقوق (كانون وكلاي اصفهان)، ش53. ميرشكاري، عباس، (1389)، «آسيب شناسي قراردادهاي تنظيمي توسط بنگاههاي مشاور املاك»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش106. ميرشكاري، عباس، (1389)، «تعيين و تغيير نام‌خانوادگي»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش103. ميرشكاري، عباس، (1388)، «تفويض وكالت»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش100. ميرشكاري، عباس، (1388)، «شرايط و آثار تغيير تاريخ تولد»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش98. ميرشكاري، عباس، (1388)، «شناسنامه؛ ماهيت و كاركرد آن»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش97. ميرشكاري، عباس، (1388)، «عزل وكيل»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش.93. ميرشكاري، عباس، (1388)، «قابليت توكيل»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش.91. ميرشكاري، عباس، (1388)، «تقسيم‌بندي پيشنهادي در فرايند حقوقي»، نشريه دادگستران، ش.9. ميرشكاري، عباس، (1387)، «اصل صحت»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش.87. ميرشكاري، عباس، (1387)، «تضمين سردفتران»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش.85. ميرشكاري، عباس، (1387)، «تعهد به حضور در دفترخانه»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش84. ميرشكاري، عباس، (1387)، «تعيين و تغيير نام كوچك»، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش.80. ميرشكاري، عباس، (1387)، «در قلمرو علم»، نشريه دادگستران، ش.8. ميرشكاري، عباس، (1386)، «تغيير تاريخ تولد از نظر قانون تامين اجتماعي»، فصلنامه قوانين و مقررات تامين اجتماعي، سال سوم، ش.7. ميرشكاري، عباس، (1386)، «نظري بر ماهيت جعاله عام»، نشريه انصاف، ش.2. ميرشكاري، عباس، (1386)، «مجمع پريشاني، بحث‌هايي در باب اراده»،نشريه دادگستران، ش.7. ميرشكاري، عباس، (1385)، «ثبوت يا اثبات»، نشريه دادگستران، ش.6. ميرشكاري، عباس، (1385)، «عزل وكيل»، نشريه انصاف، ش.1. ميرشكاري، عباس، (1385)، «اموال غير منقول»، نشريه حكم، ش.2. ميرشكاري، عباس، «جهت نامشروع»، نشريه خواهان، ش.5. ميرشكاري، عباس، (1384)، «آخرين اراده»، نشريه خواهان، ش.4. ميرشكاري، عباس، (1384)، «شغل زنان»، نشريه خواهان، ش.3. ميرشكاري، عباس، (1384)، «غريب آشنا»، نشريه خواهان، ش.1.

كتب منتشر شده

1.       ميرشكاري، عباس، (1393)، حقوق ثبت احوال، ميزان، چ.2، (با تجديدنظر و افزوده‌ها)، تاليف.

2.       ميرشكاري، عباس، (1393)، در پيشگاه قاضي: تحليل رويه قضايي در زمينه مسووليت مدني، جنگل، تاليف.

3.       ميرشكاري، عباس، (1393)، تبارشناسي قانون ثبت احوال، (قوانين و مقررات ثبت احوال از ابتدا تا كنون)، جنگل، تاليف.

4.       ميرشكاري، عباس، (1393)، ثبوت و اثبات، جنگل، چ.2، (با تجديدنظر و افزوده‌ها)، تاليف.

5.       ميرشكاري، عباس، (1392)، طلب ممتاز، انتشار، تاليف.

6.       ميرشكاري، عباس، (1392)، قانون ثبت احوال در نظم حقوقي كنوني، جنگل، تاليف.

7.       ميرشكاري، عباس، (1392)، ثبوت و اثبات، جنگل، چ.1، تاليف.

8.        ميرشكاري، عباس، (1390)، حقوق ثبت احوال، ميزان، تاليف.

9.       ميرشكاري، عباس، (1389)، قانون معادن در نظم حقوقي كنوني، چاپ دانشگاه صنايع و معادن، تاليف.

10.   ميرشكاري، عباس، (1393)، قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان در نظم حقوقي كنوني، جنگل، در شرف چاپ، تاليف.

11.   ميرشكاري، عباس، (1393)، در پيشگاه قاضي: تحليل رويه قضايي در زمينه حقوق قراردادها، در شرف چاپ، تاليف.

12.   ميرشكاري، عباس، (1393)، در پيشگاه قاضي: تحليل رويه قضايي در زمينه حقوق ثبت احوال، در شرف چاپ، تاليف.

13.   ميرشكاري، عباس، (1393)، تحليل فقهي- حقوقي قرارداد كفالت، انتشار، در شرف چاپ، تاليف.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top