نمونه شماره ۴۲
کانون کانون وکلای دادگستری لرستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱۲ نمره کل تراز نهایی ۷۲۱۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۲/۵۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۵/۰۰

 

نمونه شماره ۴۳
کانون کانون وکلای دادگستری البرز سهمیه ایثارگران
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۵ نمره کل تراز نهایی ۴۶۷۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۱/۸۵-
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۰/۰۰

 

 

نمونه شماره ۴۴
کانون کانون وکلای دادگستری مازندران سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۴۲ نمره کل تراز نهایی ۵۹۵۴
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۹/۲۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۴۰/۰۰

 

نمونه شماره ۴۵
کانون کانون وکلای دادگستری بوشهر سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴ نمره کل تراز نهایی ۹۹۴۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۵/۵۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۹۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۴۶
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱۶۲ نمره کل تراز نهایی ۸۴۲۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۷/۴۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۴۵/۰۰

 

نمونه شماره ۴۷
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۲۷ نمره کل تراز نهایی ۹۵۹۶
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۸/۱۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۸/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۴۸
کانون کانون وکلای دادگستری اصفهان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۸۷ نمره کل تراز نهایی ۸۷۶۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۲۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۶/۶۶

 

نمونه شماره ۴۹
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱۲ نمره کل تراز نهایی ۸۱۰۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۴/۴۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۱/۶۶

 

نمونه شماره ۵۰
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۵۲۳۰ نمره کل تراز نهایی ۶۶۰۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۳/۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۴۰/۰۰

 

نمونه شماره ۵۱
کانون کانون وکلای دادگستری خراسان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱ نمره کل تراز نهایی ۱۰۷۳۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۰۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۲/۹۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۱۰۰/۰۰

 

نمونه شماره ۵۲
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه ایثارگران
رتبه در کانون و
در سهمیه
۵۹ نمره کل تراز نهایی ۴۸۰۶
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵/۵۵-
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۰/۰۰

 

نمونه شماره ۵۳
کانون کانون وکلای دادگستری البرز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۰۳ نمره کل تراز نهایی ۸۲۳۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۵/۵۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳/۳۳

 

نمونه شماره ۵۴
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳ نمره کل تراز نهایی ۱۱۴۷۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۸۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۹/۶۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۸/۳۳

 

نمونه شماره ۵۵
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۹۱۵ نمره کل تراز نهایی ۸۶۲۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۲/۵۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۶/۶۶

 

نمونه شماره ۵۶
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۰۴۱ نمره کل تراز نهایی ۷۸۷۵
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۶/۲۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۸/۳۳

 

نمونه شماره ۵۷
کانون کانون وکلای دادگستری همدان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱ نمره کل تراز نهایی ۱۱۳۴۳
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۷/۰۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۳/۳۳

 

نمونه شماره ۵۸
کانون کانون وکلای دادگستری کرمان سهمیه ایثارگران
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲ نمره کل تراز نهایی ۴۸۷۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۳/۷۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱/۶۶-
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۱۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳/۳۳

 

نمونه شماره ۵۹
کانون کانون وکلای دادگستری گیلان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۲۴ نمره کل تراز نهایی ۷۷۳۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۲۲/۲۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۱/۶۶

 

نمونه شماره ۶۰
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۶۷۸ نمره کل تراز نهایی ۶۷۸۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۲۹/۶۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۳/۳۳

 

نمونه شماره ۶۱
کانون کانون وکلای دادگستری همدان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۳۵ نمره کل تراز نهایی ۶۴۵۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۲۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی سفید
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۰/۰۰

 

نمونه شماره ۶۲
کانون کانون وکلای دادگستری کردستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۶ نمره کل تراز نهایی ۸۵۲۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۸/۸۸
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۱/۶۶

 

نمونه شماره ۶۳
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۹۲ نمره کل تراز نهایی ۱۰۰۹۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۳۸/۸۸
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۸/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۰/۰۰

 

نمونه شماره ۶۴
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱ نمره کل تراز نهایی ۱۰۹۴۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۸۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۲/۹۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۳/۳۳

 

نمونه شماره ۶۵
کانون کانون وکلای دادگستری بوشهر سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴ نمره کل تراز نهایی ۹۹۴۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۵/۵۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۹۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

منبع :اختبار

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top