http://www.vakilemelat.ir/ http://www.vakilemelat.ir/ Copyright 2007 http://www.vakilemelat.ir/ قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238812قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتیبه شرح زیر است.2017-07-29 15:25:00لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکهاhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238810لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها به شرح زیر است.2017-07-29 15:24:00قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238807قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی به شرح زیر است.2017-07-29 15:21:00قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره)http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238804قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) به شرح زیر است.2017-07-29 15:19:00قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشورhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238802قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور به شرح زیر است.2017-07-29 15:16:00قانون مبارزه با "پولشویی"http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238787قانون مبارزه با "پولشویی" مصوب 1386 به همراه آئین نامه اجرایی آن2017-07-29 12:37:00قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسمhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238785قانون ذیل مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.2017-07-29 12:33:00قانون پولی و بانکی کشورhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238782‌قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.4.182017-07-29 12:14:00قانون چک و کاربرد ان در بانکhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238781قانون چک و کاربرد ان در بانک به شرح زیر است.2017-07-29 12:07:00