http://www.vakilemelat.ir/ http://www.vakilemelat.ir/ Copyright 2007 http://www.vakilemelat.ir/ ماده ۱۲ قانون نظام صنفيhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239179ماده ۱۲ قانون نظام صنفي(آيين‏ نامه اجرايي نحوه صدور و تمدید پروانه کسب)2017-08-01 16:05:00وظايف واختيارات خزانه دارhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239178خزانه دار مسوول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است2017-08-01 15:59:00وظایف اتحادیه های صنفی در بازرسی و نظارت واحدهای صنفیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239177اتحادیه های صنفی به موجب بند ( ط ) ماده 30 قانون نظام صنفی موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت واحدهای صنفی عضو خود نظارت نمایند.2017-08-01 15:57:00چگونگی تشکیل اتحادیه صنفی و شرح وظایف مربوطهhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239176 چگونگی تشکیل اتحادیه صنفی و شرح وظایف مربوطه 2017-08-01 15:54:00قوانین و مقررات اصنافhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239175قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/06/1392 مجلس شورای اسلامی2017-08-01 15:50:00