http://www.vakilemelat.ir/ http://www.vakilemelat.ir/ Copyright 2007 http://www.vakilemelat.ir/ حقوق مودیان مالیاتی چیست؟http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238138 در قوانین و مقررات مالیاتی ایران این عنوان هنوز کاربردی ندارد اما برخی از جنبه‌های آن به صورت پراکنده و نامنظم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در خور بحث و بررسی هستند. 2017-07-24 11:26:00معافیت ها در حقوق مالیاتیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238132قوانین و مقررات معافیت در حقوق مالیاتی به شرح زیر است.2017-07-24 10:58:00مالیات بردرآمد اشخاص حقوقیhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238131مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی به شرح زیر است.2017-07-24 10:57:00مالیات بردرآمد حقوق http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238130مالیات بردرآمد حقوق در مواد 82 الی 92 بررسی میشود.2017-07-24 10:55:00تشویقات و جرائم مالیاتی http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238129تشویقات و جرائم مالیاتی در مواد 189 الی 202 بررسی میشود.2017-07-24 10:53:00فصل پنجم – وظایف مؤدیانhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238126قوانین و مقررات مالیاتی بخش وظایف مؤدیان به شرح زیر است.2017-07-24 10:37:00فصل چهارم – مقررات عمومی http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/238125قوانین و مقررات مالیاتی بخش مقررات عمومی به شرح زیر است.2017-07-24 10:33:00