http://www.vakilemelat.ir/ http://www.vakilemelat.ir/ Copyright 2007 http://www.vakilemelat.ir/ دستورالعمل انتشار اوراق اجارهhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239032"دستورالعمل انتشار اوراق قرض‌الحسنه" در 14 ماده و 4 تبصره در اجراي بند (2) مادة (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 در تاریخ 17/10/90 به تصویب هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.2017-07-31 12:24:00دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساختhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239030"دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت" مشتمل بر 26 ماده و 5 تبصره در اجراي بند (2) مادة (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 در تاریخ 2/9/92 به تصویب هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.2017-07-31 12:21:00دستورالعمل انتشار اوراق مرابحهhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239028"دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه" در 22 ماده و 10 تبصره در اجراي بند (2) مادة (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 در تاریخ 1390/09/26 به تصویب هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.2017-07-31 12:19:00قانون نحوة انتشار اوراق مشاركتhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239026آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/77 هیئت وزیران 2017-07-31 12:15:00نحوه انجام معاملات در فرابورسhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239023هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران را تصویب و ابلاغ کرد2017-07-31 12:12:00دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایرانhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239021دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) (مصوب 25/1/88، اصلاحيه مصوب 24/2/1390) 2017-07-31 12:09:00قانون برنامه پنجم توسعهhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239018قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) 2017-07-31 12:07:00قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانhttp://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239017قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران به شرح زیر است.2017-07-31 12:02:00بورس چیست ؟http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/239016این سوالات و یا مشابه این سوالات معمولا" در ذهن کسانی که تازه وارد بازار کار و سرمایه می شوند وجود دارد لذا در این نوشتار سعی می کنیم تا حدودی در این زمینه توضیحات ضروری را بیان کنیم2017-07-31 11:56:00